22 maart 2023

Van der Staaij over personen- en familierecht

Woensdag debatteerde minister Weerwind voor Rechtsbescherming met de Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid. Namens de SGP voerde Kees van der Staaij het woord. Zijn bijdrage is hieronder te lezen.

Landenanalyse interlandelijke adoptie
Er staan vandaag veel uiteenlopende punten op de agenda die voor de SGP-fractie belangrijk zijn. Één daarvan is de Landenanalyse interlandelijke adoptie. De inzet is erop gericht om misstanden te voorkomen, maar in het belang van het kind te blijven handelen. Wij ondersteunen die inzet.

Wat betreft de landenanalyse, Ik lees in de brief van 2 november dat er redenen kunnen zijn om adoptierelaties af te bouwen met een aantal landen, maar er wordt nadrukkelijk vermeld dat de landenanalyse niet betekent dat er misstanden zijn geconstateerd of worden vermoed. Het is een vergaand besluit om op basis hiervan over te gaan tot het beëindigen van adoptierelaties met herkomstlanden die het Haags Adoptieverdrag onderschrijven en waar nota bene geen misstanden zijn geconstateerd! Kan de minister aangeven of de mogelijkheid bestaat dat deze landen van herkomst ooit weer toegelaten zullen worden tot de Nederlandse adoptieprocedure? Heeft de minister nagedacht over de gevolgen voor adoptiekinderen in deze landen? En kunnen we niet beter inzetten op betere naleving van het Haags Adoptieverdrag dan het stellen van aanvullende eisen waardoor adoptie met veel herkomstlanden helemaal niet meer mogelijk is?

Het aanwijzen van één Centrale Bemiddelingsorganisatie heeft tot gevolg dat een aantal adoptie-organisaties moet stoppen en hun dossiers moeten overdragen aan deze organisatie. Het mooie van de verscheidenheid van meerdere adoptieorganisaties was juist dat zij verschillende expertise in herkomstlanden hebben. Dit wordt nu ondergebracht bij 1 organisatie die deze expertise vanaf 0 moet opbouwen. Dit heeft invloed op het vertrouwen dat herkomstlanden met Nederland hebben. Heeft de minister ook gekeken naar alternatieven zoals het werk van meerdere adoptieorganisaties met hun eigen expertise onder 1 centrale organisatie die daarop toezicht houdt?

Gemeenschap van goederen
Een ander aangelegen punt voor mijn fractie is de gemeenschap van goederen binnen het huwelijk. Waar men voorheen standaard in gemeenschap van goederen trouwde, trouw je sinds 2018 standaard in beperkte gemeenschap van goederen. Wanneer je als echtpaar toch in algehele gemeenschap van goederen wil trouwen dien je hier een flinke smak geld voor te betalen bij de notaris, iets wat veel stellen daarom achterwege laten. Mijn fractie pleit voor het kosteloos registreren van de algehele gemeenschap van goederen, naast de mogelijkheid die nu reeds bestaat. Er aantal jaar geleden is een wetsvoorstel hierover in consultatieversie gestrand. Is de minister bereid om dit wetsvoorstel, dat voortkomt uit het regeringsakkoord uit 2017 opnieuw in behandeling te brengen?

Meerouderschap
Het kabinet spreekt in de brieven telkens van meerouderschap en gezag. De Emancipatienota geeft aan dat ‘meerouderschap en of -gezag’ wordt verkend. In het vorige overleg gaf de minister aan dat besluitvorming over deelgezag onderdeel is van de verkenning. Dit is verwarrend. Wat is nu precies het doel van de verkenning? Klopt het dat deelgezag daarin ook aan de orde komt?