20 juni 2024

Verkeersveiligheid

Lees hier de SGP-inbreng aan het schriftelijke overleg over verkeersveiligheid. De SGP vraagt onder andere aandacht voor de aanpak van fatbikes.

Aanpak fatbikes
De leden van de SGP-fractie constateren dat het aantal ongevallen met fatbikes onrustbarend toeneemt, mede omdat fatbikes makkelijk op te voeren zijn. Zij waarderen de voorstellen van de minister, maar zijn van mening dat een stevigere aanpak nodig is.

De leden van de SGP-fractie vragen graag aandacht voor de oproep van een vijftigtal gemeenten, artsen en de Fietsersbond om opgevoerde fatbikes verder aan banden te leggen. Deze leden horen graag hoe de minister aankijkt tegen een verbod op de verkoop van niet goedgekeurde elektrische fietsen, een minimumleeftijd van bijvoorbeeld twaalf jaar voor elektrische fietsen en een landelijke voorlichtingscampagne tegen het opvoeren van elektrische fietsen. Wat betreft een minimumleeftijd willen deze leden overigens opmerken dat zij ruimte willen houden voor scholieren in het voortgezet onderwijs om soms lange afstanden naar school per elektrische fiets af te leggen. Wat betreft de voorlichtingscampagne vragen deze leden om snel actie te ondernemen met het oog op het komende schoolseizoen.

De leden van de SGP-fractie lezen dat het juridisch lastig is om onderscheid te maken tussen een fatbike en andere elektrische fietsen. Deze leden constateren dat er elektrische fietsen, waaronder fatbikes, zijn met alleen een rotatiesensor, waarbij de motor maximaal levert als je niet trapt. Er zijn ook elektrische fietsen die een trapkrachtsensor hebben. Dan krijg je geen ondersteuning als je niet trapt. Deze leden hebben de indruk dat met alleen een rotatiesensor eerder grote snelheden bereikt worden dan met een trapkrachtsensor. Deelt de minister deze analyse? Ziet hij mogelijkheden om qua regelgeving (minimumleeftijd, helmplicht,…) onderscheid te maken tussen elektrische fietsen met of zonder trapkrachtsensor?

De leden van de SGP-fractie constateren dat fatbikes van andere elektrische fietsen onderscheiden kunnen worden door de dikte van de banden. Zij horen graag in hoeverre dit aanknopingspunten kan bieden voor gerichte maatregelen zoals een minimumleeftijd en een helmplicht.

Aanpak recidive onder de Wet Mulder
De leden van de SGP-fractie zouden graag zien dat automobilisten die meermaals hoge snelheidsovertredingen begaan hogere boetes opgelegd krijgen. De getallen leren dat de ongevalsbetrokkenheid van voertuigen bij een toenemende overtredingsfrequentie steeds verder afwijkt van de groep voertuigen met slechts één overtreding per jaar. Deze leden hebben hierover enkele vragen naar aanleiding van eerdere antwoorden op schriftelijke vragen over dit onderwerp (Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2023–2024,nr. 1943). Welke mogelijkheden zien de betrokken bewindslieden om de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften aan te vullen met een bepaling dat na een zoveelste boete voor een snelheidsovertreding op een bepaald kenteken overgegaan wordt op een strafbeschikking ofwel een strafrechtelijke aanpak? Welke mogelijkheden zien de bewindslieden voor registratie van overtredingen op kenteken, zodat eventuele recidive aangepakt kan worden? Waarom zou het juridisch onmogelijk zijn om bij een ernstige mate van recidive hogere bestuurlijke boetes op te leggen? Kentekenaansprakelijkheid betekent immers een verantwoordelijkheid van de eigenaar van het voertuig voor het gebruik van zijn voertuig. De leden willen erop wijzen dat bijvoorbeeld in de Arbo-wetgeving wel sprake is van hogere bestuurlijke boetes bij recidive.

Voortgang Advies Roemer ‘van rijles naar rijonderwijs’
De leden van de SGP-fractie waarderen de inzet van de minister voor verbetering van de kwaliteit van rijopleidingen. Zij lezen dat de minister ten aanzien van de vijfjaarlijkse verlenging van de instructeursbevoegdheid een vakbekwaamheidsexamen voorstelt. Dat zorgt voor onzekerheid bij instructeurs die investeren in een rijschool. Deze leden hebben begrepen dat bij de instroom van instructeurs geen sprake is van een vakbekwaamheidstoets. Waarom kiest de minister niet voor een vakbekwaamheidstoets alvorens te mogen starten als instructeur? Verder vragen de leden van de SGP-fractie aandacht voor het ontbreken van een CAO voor rijinstructeurs, wat een belemmering is voor de continuïteit van de inzet van voldoende gekwalificeerde rijinstructeurs. Goede instructeurs dreigen hierdoor af te haken. Welke mogelijkheden ziet de minister om zich in te zetten voor de totstandkoming van een CAO voor de rijschoolbranche?

Reactie op motie afschaffen rijbewijskeuringen voor mensen met een vorm van autisme of ADHD
De leden van de SGP-fractie hebben grote moeite met het instandhouden van de medische keuring voor mensen met de diagnose autisme bij het rij-examen. Is de veronderstelling juist dat er geen wetenschappelijke gegevens beschikbaar zijn die de rol en waarde van een medische keuring bij het vaststellen van de rijgeschiktheid van mensen met de diagnose autisme (ASS) aantonen? Deze leden willen erop wijzen dat slechts een procent van de mensen die bij het CBR aangeven dat ze autisme hebben door het CBR afgekeurd wordt op basis van de medische keuring. Deze leden achten de genoemde medische keuring niet proportioneel. Is de veronderstelling juist dat in veel andere Europese lidstaten geen sprake is van een medische keuring voor mensen met de diagnose autisme? Is de minister bereid de genoemde medische keuring te heroverwegen?

Stand van zaken van de verkeersveiligheid voorjaar 2024
De leden van de SGP-fractie constateren dat er bij decentrale overheden onvrede is over het beleid ten aanzien van de plaatsing van flitspalen. Het zijn er te weinig. Bovendien staan ze vooral buiten de bebouwde kom, terwijl juist ook binnen de bebouwde kom snelheidsovertredingen voor veil’gheidsrisico’s zorgen. Hoe gaat de minister zorgen voor betere afstemming tussen het Openbaar Ministerie en gemeenten en provincies inzake de plaatsing van flitspalen? Hoe beoordeelt de minister de wens om een pilot uit te voeren met plaatsing van flitspalen door een gemeente of provincies waarbij boeteopbrengsten bestemd worden voor investeringen in verkeersveiligheid?