7 juni 2023

Voorkom koude sanering garnalenvisserij!

Garnalenvissers zitten in de problemen als gevolg van de stikstofregels. Het ministerie van LNV gaat ervan uit dat de regels het niet toelaten dat ze voor de nieuwe natuurvergunning terug kunnen vallen op het feit dat ze al decennialang de Noordzee en de Waddenzee op gaan (bestaand gebruik). Dat betekent dat ze hun stikstofuitstoot moeten minimaliseren. Er is een subsidieregeling voor het installeren van een katalysator. Voor een (klein) deel van de vloot is zo’n katalysator ondanks de subsidie niet haalbaar en zou het neerkomen op een koude sanering. De SGP vindt dit onrechtvaardig. De stikstofuitstoot van garnalenkotters valt in het niet bij de uitstoot van voorbij stomende containerschepen, terwijl die laatste wel zonder stikstofgedoe mogen doorvaren. De stikstofdepositie van de garnalenvisserij is sowieso heel beperkt. Daar komt bij dat bedrijven aan wal wel terug kunnen vallen op een stikstofreferentie uit het verleden en garnalenvissers feitelijk niet, omdat ze geen exacte vaargegevens uit het verleden kunnen overleggen.

De SGP nam hier geen genoegen mee en riep de minister, samen met BBB en PVV, op om alles uit de kast te halen om koude sanering te voorkomen. SGP-Kamerlid Roelof Bisschop: ‘Ik zie mogelijkheden om de garnalenvisserij wat betreft de stikstofdepositie onder voorwaarden aan te merken als bestaand gebruik. Je weet dat in verschillende gebieden al jarenlang gevist wordt. Dan kun je de uitstoot van de visserij in die gebieden als gezamenlijke uitstoot in verleden en heden beoordelen en tegen elkaar wegstrepen. Je zit ver genoeg van stikstofgevoelige natuur om niet te hoeven millimeteren over vaargegevens van individuele schepen.’

De motie werd aangenomen met steun van VVD, PVV, CDA, SP, Forum voor Democratie, ChristenUnie, JA21, SGP, Groep Van Haga, BBB en Pieter Omtzigt. De fracties van D66, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, DENK, Volt en Kamerleden Den Haan en Gündoğan stemden tegen. BIJ1-Kamerlid Sylvana Simons was niet aanwezig bij de stemmingen.  De tekst van de motie is hieronder te lezen. 

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de continuïteit van de garnalenvisserij in het geding is door onzekerheid over de vergunningverlening in het kader van de Wet natuurbescherming, mede omdat de visserij niet als bestaand gebruik is meegenomen;

overwegende dat de Landsadvocaat inzake het aanmerken van de garnalenvisserij als bestaand gebruik in de zin van de Habitatrichtlijn aangeeft dat het terugvallen op een eerdere referentie juridisch en feitelijk complex maar niet onmogelijk is, met inachtneming van het feit dat exacte individuele vaargegevens uit het verleden niet meer beschikbaar zijn;

overwegende dat in het verleden sprake was van afgifte van visserijwetvergunningen met automatische verlenging en dat schepen en vangstmethoden sinds de aanwijzing van Natura 2000 gebieden niet wezenlijk zijn veranderd waarmee onderbouwd kan worden dat de visserij geldt als bestaand gebruik;

overwegende dat wat betreft de stikstofdepositie volgens TNO sprake is van een zeer beperkte directe bijdrage aan de stikstofdepositie, waarbij vanwege de grote afstand tot stikstofgevoelige natuur de exacte locatie van de bron minder van belang is;

verzoekt de regering een koude sanering van de garnalenvisserij te voorkomen en, zolang een sociaal vangnet als een saneringsregeling ontbreekt, in overleg met de sector te bezien in hoeverre visserijbedrijven als referentie terug kunnen vallen op de stikstofdepositie behorend bij het vissen in de belangrijkste visgebieden waar al van oudsher wordt gevist, waarbij in ieder geval de mogelijkheid wordt bekeken om deze depositie collectief te beschouwen en beoordelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bisschop
Van der Plas
Graus