9 november 2022

Wel opvang, geen dwang

Er moet goede en menswaardige opvang zijn voor asielzoekers en het is begrijpelijk dat gemeenten daarin een rol krijgen. Maar volgens de SGP maakt het kabinet daarbij verkeerde keuzes. De partij heeft altijd onderstreept dat er geen dwang moet worden toegepast in de richting van gemeenten. Verder moet er nu écht werk gemaakt worden van het omlaag brengen van de instroomcijfers.

Staatssecretaris Van der Burg kwam gisteravond met de wet die moet voorzien in de spreiding van asielzoekers over Nederland. De SGP is voorstander van een eerlijke en evenredige spreiding van asielzoekers over het land, maar is tegen het dwingen van gemeenten. Dat de staatssecretaris die dwangbevoegdheid krijgt, is een verkeerde keuze.

Kamerlid Roelof Bisschop: “Een dwangwet doet geen recht aan de draagkracht van de samenleving en ondermijnt op die manier het draagvlak. Het besluit om te komen tot opvang van asielzoekers moet altijd in goed overleg met gemeenten worden genomen. Geen dictaten dus.”

Ook bij het vereiste dat een gemeente minimaal 100 personen moet herbergen om in aanmerking te komen voor een financiële uitkering, hebben de staatkundig gereformeerden vragen. Bisschop: “Ik weet dat kleinere gemeenten hun steentje bij willen dragen, maar dat moet wel in verhouding staan tot hun omvang. Dat wordt met zo’n eis moeilijker gemaakt. Het opvangen van asielzoekers vraagt immers veel van de lokale samenleving.” Daarnaast vindt de SGP dat als gemeenten verantwoordelijk worden voor asielopvang de bevoegdheid daarvoor ook bij gemeenten moet komen te liggen, en niet bij het COA.

Verder vindt de SGP dat het kabinet veel meer moet doen aan de instroom. Bisschop: “We moeten beseffen dat er een grens is aan wat je als land kan doen. Als je de opvang in Nederland goed op orde wilt hebben, dan helpt het niet als onze voordeur ondertussen wagenwijd open blijft staan. Premier Rutte heeft beloofd de instroom in te perken, maar tot nu toe wordt ieder voorstel daarvoor afgewimpeld. Ik verwacht dan ook een totaal andere houding van het kabinet, want de instroom is sinds de vluchtelingencrisis van 2015 niet zo hoog geweest.”