HomeANBI

ANBI

Stichting fractiebijstand SGP

Stichting Fractiebijstand SGP (SFB)
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

Plein 2
2511 CR DEN HAAG

T 070 - 3183045
F 070 - 3182847
E sgp@tweedekamer.nl

Fiscaal nummer

0028.72.213

Rekeningnummer

Gironummer 625360 t.n.v. Fractiebijstand SGP - IBAN: NL28 INGB 0000 6253 60

Bestuurssamenstelling

mr. C.G. van der Staaij, voorzitter
dr. R. Bisschop, secretaris
prof. dr. E. Dijkgraaf, penningmeester

Doelstelling

De SFB heeft ten doel:

  • het in dienst nemen van personeelsleden ter ondersteuning van de Tweede Kamerfractie van Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP), zowel op het organisatorisch-, beleids- en administratief gebied.
  • het verwerven van apparatuur welke noodzakelijk zijn ter ondersteuning van het functioneren van de Fractie en de onder a genoemde personeelsleden;
  • het vaststellen van salarissen en andere arbeidsvoorwaarden voor de onder a genoemde personeelsleden

Hoofdlijnen beleidsplan

Het plan geeft inzicht in:

  • Werk dat de instelling doet: zie doelstelling

Manier waarop de instelling geld werft:

Het vermogen van de SFB wordt  gevormd door:

  • bijdragen van het Rijk, waaronder de bijdrage als bedoeld in artikel 1 van de Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer, welke jaarlijkse bijdrage is bestemd ter dekking van de personele en materiële kosten of uitgaven van de Fractie in een kalenderjaar, met als doel het goede functioneren van de Fractie te bevorderen door de Fractie in staat te stellen de daarvoor naar haar redelijk oordeel noodzakelijke activiteiten te ontplooien, medewerkers aan te stellen en de daarmee gemoeide uitgaven te laten bekostigen door de SFB;
  • hetgeen wordt verkregen door erfstellingen en legaten, met dien verstande dat erfstellingen niet anders kunnen worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
  • andere baten.
    met dien verstande dat de SFB geen actieve handelingen zal verrichten dan wel activiteiten zal ontplooien die (mede) ten doel hebben haar vermogen te doen toenemen.

Het beheer van het vermogen van  de instelling:

  • Het beheer van het vermogen van de instelling ligt in handen van het bestuur van de SFB.

Besteding van het vermogen van de instelling:

Beloningsbeleid werknemers

Het beloningsbeleid is gabasseerd op het Bezoldigingsbesluit Burgelijke Rijksambtenaren 1984 (BBRA 1984).

Beloningsbeleid bestuur

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden ten behoeve van de SFB.

Uitgeoefende activiteiten

De uitgeoefende activiteiten zijn per jaar terug te vinden in de jaarverslagen.

Financiële verantwoording

Jaarrekening 2015
Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2017