Duurzame energie

Richting het jaar 2050 moet het gebruik van fossiele brandstoffen zoveel mogelijk afgebouwd worden. Niet alleen vanwege schadelijke gevolgen, maar ook omdat het verstandig is om niet meer afhankelijk te zijn van dure import uit onbetrouwbare landen.

Het beleid op dit punt moet wel realistisch zijn: haalbaar, betaalbaar, met behoud van een betrouwbaar energiesysteem. Een belangrijke voorwaarde en motor voor verduurzaming van de energievoorziening is versterking van het nu overbelaste energienet.

Om ervoor te zorgen dat onze energievoorziening ook op de langere termijn kan blijven draaien, zijn investeringen nodig in onderwijs, innovatie, energiebesparing, grootschalige energieopslag (met zo min mogelijk schaarse grondstoffen) en verbreding van de energiemix. De SGP wil een eenzijdige focus op wind- en zonne-energie voorkomen. Naast de voordelen, vergen wind- en zonneparken veel van energiesysteem en landschap.

Wat wil de SGP concreet:

  • Meer inzet op (innovatieve) energiebronnen met een voorspelbare productie. Er is dus meer geld nodig voor de ontwikkeling en opschaling van alternatieve energiebronnen, zoals aquathermie, geothermie, kernenergie, getijdenenergie, biogasproductie en ‘superkritieke’ vergassing van biomassarestromen.
  • Onderzoek naar de aanleg van getijdencentrales aan de Noordzeekust in combinatie met kustverdediging in verband met zeespiegelstijging en waterveiligheid en de verplaatsing van start- en landingsbanen van Schiphol naar zee.
  • Verlenging van de levensduur van de kerncentrale in Borsele en inzet op de komst van nieuwe inherent veilige kerncentrales, waaronder kleine centrales bij industriegebieden. Zie Kernenergie
  • Geen grootschalige houtkap en bijbehorende import voor energiecentrales, ook niet onder druk van nationale duurzaamheidsambities. Voor zover biomassa nodig is voor energieproductie, dan moet ingezet worden op biomassa uit reststromen en op raffinage van biomassa, waarbij hoogwaardige toepassingen voorrang hebben op laagwaardige.
  • Het stimuleren van de aanleg van zonnepanelen op daken en in bermen in plaats van op weilanden en akkers. Bijvoorbeeld door collectieve aanvragen aanspraak te laten maken op SDE++ of de investeringsregeling duurzame energie (ISDE), zodat niet alleen grote bedrijven en projectontwikkelaars er met de subsidie vandoor gaan. Bij de toekenning van SDE++-subsidie moet rekening gehouden worden met de zonneladder. Op daken is nog genoeg ruimte voor zonnepanelen, terwijl zonneparken vaak ten koste gaan van vruchtbare landbouwgrond. Dat laatste wil de SGP niet. Zie ook salderingsregeling.
  • Meer aandacht voor recycling van zonnepanelen. De groei van de vraag naar schaarse metalen voor de energietransitie overstijgt de groei van de winning, een achilleshiel voor een goede transitie. Hier moeten in Europees verband afspraken over gemaakt worden. Via regelgeving moet de recycling van zonnepanelen gestimuleerd worden.
  • Meer onderzoek naar de effecten van windparken op zee voor het onderwatermilieu.
  • Gas, maar dan in de vorm van groen gas, waterstof en/of synthetisch gas, zal een significante rol blijven spelen in de toekomstige energievoorziening, zeker in het landelijk gebied. Netbeheerders moeten ruimte krijgen voor experimenten met alternatieve gassen. Wat betreft het gasnet geldt: geen oude schoenen weggooien voor er nieuwe zijn. De verplichting voor netbeheerders om niet gebruikte infrastructuur op te ruimen moet hierop worden aangepast worden.
  • De SGP steunt een bijmengverplichting voor groen gas. De bijmengpercentages moeten zodanig vastgesteld worden dat de productiecapaciteit goed mee kan bewegen.


Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.