Energie

Richting het jaar 2050 moet het gebruik van fossiele brandstoffen zoveel mogelijk afgebouwd worden. Niet alleen vanwege schadelijke gevolgen, maar ook omdat het verstandig is om niet meer afhankelijk te zijn van dure import uit onbetrouwbare landen. Dat betekent dat inzet nodig is op verdere verduurzaming van onze energievoorziening.

Het beleid op dit punt moet wel realistisch zijn: haalbaar, betaalbaar, met behoud van een betrouwbaar energiesysteem. Een belangrijke voorwaarde en motor voor verduurzaming van de energievoorziening is versterking van het nu overbelaste energienet. En: energie die je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken. Inzet op energiebesparing verdient daarom prioriteit.

Om ervoor te zorgen dat onze energievoorziening ook op de langere termijn kan blijven draaien, zijn investeringen nodig in onderwijs, innovatie, energiebesparing, grootschalige energieopslag (met zo min mogelijk schaarse grondstoffen) en verbreding van de energiemix. De SGP wil een eenzijdige focus op wind- en zonne-energie voorkomen. Naast de voordelen, vergen wind- en zonneparken veel van energiesysteem en landschap.

Een zorgvuldige verduurzaming van onze energie- en grondstoffenvoorziening is nodig. Dat kan op verschillende manieren.

Het is onrechtvaardig als huishoudens die minder te besteden hebben door de huidige crisis opgezadeld worden met onbetaalbare rekeningen en verplichtingen, bijvoorbeeld voor installatie van een warmtepomp. De SGP wil juist meer budget voor en inzet op grootschalige isolatie en verduurzaming van huizen en kantoorpanden bijvoorbeeld. Gebouwgebonden financiering en goedkope leningen zijn een belangrijke voorwaarde hiervoor. 

Er zijn nog veel lege daken waar zonnepanelen op kunnen. Die zonnepanelen horen niet op goede landbouwgronden. Om over te schakelen op zonnepanelen, moet de terugverdientijd voor degene die investeert aantrekkelijk blijven. Daarbij is een prikkel nodig om zoveel mogelijk zonnestroom direct zelf te gebruiken. ‘Subsidiëring’ ten laste van de samenleving dient voorkomen te worden.

Bij verduurzaming van de industrie en de energievoorziening speelt het Europese emissiehandelssysteem een belangrijke rol. Die CO2-prijs moet omhoog. Eenzijdige nationale heffingen en andere maatregelen die het onze bedrijven onnodig moeilijk maken, moeten voorkomen dan wel vergezeld worden van gerichte financiële steun voor verduurzaming.

 Zie verder: Duurzame energie , Energiebesparing , EnergienetKernenergie

  Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.