Energienet

Infrastructuur is de halsslagader van de energievoorziening en bepaalt de mogelijkheden voor verduurzaming. Het energiesysteem moet ook betrouwbaar blijven. Verzwaring van stroomnetten en investeringen in nieuwe aansluitingen verdienen de hoogste prioriteit. Er is een uitvoeringsplan nodig voor de uitrol van de energie-infrastructuur: wat, waar, wanneer? Voor deze en andere (duurzame) energieprojecten moet snel een stikstofvrijstelling komen. Op langere termijn zorgt dit voor niet alleen verlaging van de CO2-, maar ook van de stikstofuitstoot.  

En verder:

  • Bij efficiënter gebruik van het elektriciteitsnet kan de beschikbare netcapaciteit beter benut worden. De SGP wil dat regelgeving voor energie delen, bijvoorbeeld middels groeps-transportcontracten voor bedrijventerreinen, hierop aangepast wordt.
  • Er zijn financiële prikkels nodig om vraag en aanbod van stroom op elkaar af te stemmen, opslag te stimuleren en pieken te vermijden. De dubbele energiebelasting bij opslag, ook bij een kleinverbruikaansluiting, moet afgeschaft worden. Nettarieven moeten flexibiliteit en opslag stimuleren.
  • In kostprijsvergelijkingen en subsidieregelingen moet meer rekening gehouden worden met de relatief hoge systeemkosten van windparken en zonnepanelen vanwege de fluctuerende stroomproductie. Deze systeemkosten worden nu niet opgebracht door de producenten, maar door de netbeheerders. Constante stroombronnen verdienen zo nodig een subsidievoordeel boven fluctuerende stroombronnen dan wel een capaciteitsvergoeding.
  • Inpassing van lokale duurzame energieprojecten in het net kan lastig zijn, omdat de infrastructuur er (nog) niet op aangepast is. Het is van belang dat ingezet wordt op combinaties van wind en zon, zodat het net efficiënter benut wordt, en op combinaties met energieopslag. Er zijn ‘verkeersregels’ nodig om ervoor te zorgen dat zonneweidenparken tijdelijk afgeschakeld worden als de druk op het net te hoog wordt.
  • Elektrificatie van productieprocessen of gebouwverwarming in combinatie met een duurzaam energieproject moet een financieel voordeel krijgen ten opzichte van eigenstandige energieprojecten.
  • Als het stroomaanbod piekt, kunnen industrie en glastuinbouw stroom gebruiken in plaats van aardgas (power-to-heat). De ongunstige tariefstelling voor netgebruik moet dan wel aangepast worden.
  • Het Rijk moet investeren in de ontwikkeling van opslag- en conversietechnieken voor omzetting van stroom in gas en warmte. En in de ontwikkeling en toepassing van (grootschalige) opslagtechnieken waar geen schaarse grondstoffen voor nodig zijn.
  • Waterstof is op langere termijn waarschijnlijk vooral beschikbaar voor hoge temperatuur industrie, zwaar transport, oude, slecht te isoleren stadswijken, en om pieken en dalen in de stroomproductie op te vangen. De overheid moet proefprojecten met onder meer elektrolyse en een waterstofmolen steunen en mee investeren in waterstofinfrastructuur voor de industrie.


Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.