Maatschappelijke ondersteuning

 • Gemeenten moeten door de Rijksoverheid adequaat worden gecompenseerd voor de gestegen kosten in voor maatschappelijke ondersteuning.
 • Burgers moeten daadwerkelijk kunnen blijven kiezen voor hulp en (cliënt)ondersteuning die aansluit bij hun zorginhoudelijke, godsdienstige, levensbeschouwelijke en culturele wensen. Waar nodig worden gemeenten aangesproken op de verplichting tot het bieden van een divers en bij de vraag passend zorgaanbod.
 • Het aanvragen van een persoonsgebonden budget (pgb) voor maatschappelijke ondersteuning wordt té vaak door gemeenten ontmoedigd. Wmo-toezichthouders moeten erop toezien dat dit stopt.
 • De SGP wil dat gemeenten reële Wmo-tarieven hanteren en dat indien nodig landelijke regels worden aangescherpt om dit voor elkaar te krijgen.
 • De SGP pleit voor spoedige herinvoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor de Wmo.
 • De plannen op het gebied van wonen en zorg worden voortvarend uitgevoerd. Er moet een gevarieerd woonaanbod komen van passende woonwormen voor ouderen, zoals ‘knarrenhofjes’ of ‘kangoeroewoningen’ waar ouderen en jongeren samen leven en elkaar ondersteunen.
 • Er is meer aandacht nodig voor ‘reablement’. Dit betekent dat ouderen moeten worden geholpen om hun fysieke, mentale en sociale functionaliteit te hervinden.
 • De verstorende financiële prikkel voor gemeenten om inwoners snel door te laten stromen naar de Wet langdurige zorg moet worden weggenomen. Een gemeente die ervoor zorgt dat minder mensen langdurige zorg gaan gebruiken en voor meer mensen maatschappelijke zorg en ondersteuning levert, moet hiervoor ook meer middelen te krijgen.
 • Ouderenprofessionals in de eerste lijn (specialist ouderengeneeskunde en verpleegkundig specialist) en in de tweede lijn (klinisch geriater) kunnen samen met de huisarts een belangrijke rol spelen in de zorg voor ouderen thuis. De SGP wil de positie van deze ouderenzorgverleners versterken.
 • De toename van het aantal incidenten met verwarde personen baart zorgen. De (bekostiging van de) zorg voor verwarde personen moet minder versnipperd. Ook wil de SGP dat er meer kennis over verward gedrag komt bij de (meldkamer van de) politie. Er is meer kennis nodig, bijvoorbeeld bij sociale wijkteams. GGZ-professionals moeten zichtbaar zijn in de wijk.
 • Het aantal dak- en thuislozen is de afgelopen tien jaar verdubbeld. De inzet moet zijn om dak- en thuislozen uit de maatschappelijke opvang te krijgen en te zorgen voor huisvesting. Het Nationaal Actieplan Dakloosheid moet daarom voortvarend worden opgepakt.
 • De door-decentralisatie van beschermd wonen en maatschappelijke opvang wordt stopgezet.
 • Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem. De SGP wil het programma ‘Eén tegen eenzaamheid’ daarom voortzetten.

 Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.