29 september 2022

Bijdrage Bisschop aan debat over wonen

Lees hier de bijdrage van Roelof Bisschop aan het commissiedebat over wonen.

De minister is inmiddels zo’n drie kwart jaar bezig met het woondossier. Met de Bouwagenda zijn de ambities duidelijk geworden. En dat is natuurlijk heel goed, zonder plan geen woningen. Maar ik maak mij wel wat zorgen over de voortgang. De huizenprijs lijkt wat te stabiliseren, maar dat heeft andere oorzaken. Ondertussen zijn de prijzen voor woningen nog steeds onbetaalbaar, als er al woningen te koop staan in de buurt of wijk waar iemand wil gaan wonen.

Regie / rol provincie
De minister zet in op 900.000 extra woningen tot 2030. Voor 1 oktober krijgen provincies taakstellingen voor de woningbouw in de komende jaren. Kan de minister een beeld geven van de haalbaarheid van die taakstellingen? Wat is bijvoorbeeld het aandeel harde plancapaciteit? De taakstellingen leggen natuurlijk een enorme druk bij provincies. Terwijl ze tegelijk met veel andere uitdagingen te maken hebben, zeker op ruimtelijk gebied. Hoe wordt geborgd dat ze nog wel hun eigen afwegingen kunnen maken? Doorkruist de minister niet de provinciale plannen met betrekking tot ruimtelijke ordening door zomaar een taakstelling op te leggen op een deelaspect van de ruimte, namelijk wonen?

Bij het lezen van de stukken voor dit debat, kreeg ik het gevoel van: de doelen staan, iedereen is zich bewust van de noodzaak, maar nu de uitwerking nog. Aan pessimisme hebben we niets, maar een gezonde dosis realisme is wel nodig: de weg van de ambitie naar het huis is lang. Bij het bouwen van een woning komen veel uitdagingen kijken: infrastructuur, geluid, stikstof, ambtelijke capaciteit bij gemeenten. Ook energie en water spelen een belangrijke rol in de woningbouw, zeker met het oog op de toekomst. Op welke manier wordt daarmee omgegaan? Welke slimme oplossingen overweegt de minister om hier problemen te voorkomen? En is er bijvoorbeeld aanpassing van het Bouwbesluit nodig om woningen op het gebied van zuinig drinkwatergebruik water toekomstbestendig te bouwen?

Asiel / demografie
Die integrale aanpak heb ik vorige week overigens al wel bespeurd bij de minister. Hij gaf aan dat de asielinstroom te hoog is, dat we weer grip moeten krijgen op migratie. Ik ben het er roerend mee eens! Maar wat gaat de minister er concreet aan doen? Of staat hij er bij en kijkt ernaar? Want voorzitter inderdaad, een groot deel van de huisvestingsopgave is terug te leiden op het hoge migratiesaldo. Ik ben benieuwd naar de aanpak van de minister!

Betaalbaarheid
Eeen belangrijk punt voor de SGP is de betaalbaarheid van woningen. Maar betaalbaar wordt nu gedefinieerd als ‘tot de NHG-grens’, die is nu 355.000 euro. Dat is voor velen nog steeds niet betaalbaar. Naar aanleiding van mijn aangenomen motie krijgen we meer inzicht in de echt betaalbare woningbouw. Maar dat is nog wel informatie achteraf. Als we echt betaalbaar willen bouwen, moeten we vooraf kunnen sturen. De huidige definitie van betaalbaar helpt daar mijns inziens niet aan bij. Is de minister bereid de grens van ‘betaalbaar’ te herzien? En hoe stuurt hij in afspraken met provincies en gemeenten ook op concrete aantallen echt betaalbare woningen? Vooral starters, maar ook lage en middeninkomens, zijn op zoek naar betaalbare woningen. Om hen te financieel te helpen kunnen startersfaciliteiten helpen. Zoals een soort premie A regeling of instrumenten zoals KoopStart. In het programma ‘Betaalbaar Wonen’ staat dat er een handreiking komt om dit te stimuleren. Maar is dat niet wat beperkt, vraag ik de minister? Wat kan het Rijk hierin nog meer betekenen? De minister heeft in het coalitieakkoord een flinke zak geld meegekregen: gaat hij dat ook inzetten voor dergelijke financiële instrumenten om starters te helpen?

Regeldruk
Een grote hobbel op de weg richting meer woningen is de hoge regeldruk. De doorlooptijden van bouwprocedures zijn lang. In de Bouwagenda staat dat ook daar iets aan gedaan wordt. Hoe staat het hiermee? Welke regels worden geschrapt? Hoe worden bouwprocedures versneld?

Recent is de vierde tranche van de Woningbouwimpuls gesloten, op dit moment worden deze aanvragen beoordeeld. Ook kleinere gemeenten konden dit keer een aanvraag doen, door meerdere kleine aanvragen te bundelen. Ik wil de minister oproepen om juist deze aanvragen met voorrang te behandelen. Is de minister daartoe bereid? En hoe zorgt de minister voor een eerlijke bijdrage voor gemeenten op het platteland, zodat ook daar de woningnood aangepakt kan worden?