27 januari 2022

Bisschop over woningnood

Lees hier de bijdrage van SGP-Kamerlid Roelof Bisschop aan het commissiedebat over wonen.

Bouwen
Voorzitter, vorig jaar zijn de huizenprijzen gemiddeld met 15,2% gestegen. Voor starters is er steeds minder plek op de woningmarkt. Hoe gaat de minister specifiek voor starters de woningmarkt veel toegankelijker maken? Meer bouwen voor ouderen kan de noodzakelijke doorstroming op gang brengen. Hoe gaat de minister die doorstroming op gang brengen? En welke lessen neemt de minister mee uit zijn VWS-tijd over huisvesting van ouderen?

Oorzaken
Meer bouwen is nodig maar zeker niet dé oplossing. Zo kunnen we de woningvoorraad nog beter benutten. Hoe neemt de minister dat aspect mee? Ook staan er helaas nog veel woningen leeg, zeker in stedelijk gebied. Maar ook de leegstand in de winkelstraten biedt mogelijkheden. Hoe zet de minister deze leegstand in voor volkshuisvesting? Maar, minstens zo belangrijk: Heeft de minister ook oog voor de oorzaken van de krapte?

De gezinsverdunning neemt toe, het aantal eenpersoonshuishoudens stijgt al jaren. Maar ook immigratie zet een stevige stempel op de woningmarkt.De minister heeft over het beteugelen van migratie weleens hele interessante dingen gezegd.Hoe zorgt de minister ervoor dat de druk op de woningmarkt door immigratie verlicht wordt?

Vraagstimulering
De vraag naar woningen is hoog, maar soms wordt deze ook onnodig gestimuleerd. Het verlagen van de overdrachtsbelasting voor starters is sympathiek, maar lijkt een stevige prijsopdrijver te zijn.
Ook de steeds ruimere leennormen leidt tot meer vraag. Hoe neemt de minister deze prijsopdrijvende aspecten mee, en vooral: hoe gaat hij ze tegen?

Regie
Er is een terechte wens voor meer regie. Tegelijk moet niet alleen het Rijk meer zeilen bijzetten, ook bouwers, woningcorporaties, provincies moeten extra stappen zetten. Maar ook moet de woningmarkt meer integraal opgepakt worden: ook thema’s als veiligheid, leefbaarheid, mobiliteit en verduurzaming spelen een belangrijke rol. Hoe gaat de minister die regie vormgeven, met inachtneming van verschillende rollen van alle partijen? En hoe zorgt de minister concreet voor een integrale aanpak?

Ruimtelijke Ordening / omgevingswet
In het coalitieakkoord staat dat zonneparken alleen toegestaan zullen worden als multifunctioneel gebruik van dat land mogelijk is.
Heel goed, op vruchtbare landbouwgronden horen geen zonnepanelen. Gaat de minister hier zo snel mogelijk handen en voeten aan geven via wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving? En hoe gaat de minister grote datacenters aan banden leggen?

Ik ben benieuwd naar de reactie van de minister op mijn vragen.