1 december 2023

Brief SGP aan verkenner Ronald Plasterk

Op basis van de verkiezingsuitslag adviseert de SGP coalitie van winnaars PVV, NSC en BBB. Getalsmatig en inhoudelijk hoort de VVD daarbij. Doel: een nuchter beleid dat bijdraagt aan realistische oplossingen voor de grote problemen en bijdraagt aan het herstel van vertrouwen.

Lees hier de brief van SGP-fractievoorzitter Chris Stoffer aan verkenner Ronald Plasterk.

Den Haag, 1 december 2023

Geachte heer Plasterk,

De uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer laat zien dat de kiezers in hoge mate het vertrouwen hebben verloren in het beleid dat gevoerd is door het (demissionaire) kabinet. De breed gevoelde onvrede en vervreemding hebben zich mede vertaald in winst voor partijen als de PVV, NSC en BBB. De ongekende verkiezingswinst van laatstgenoemde partij eerder dit jaar wees ook al in die richting. Een ruime meerderheid van de kiezers verkiest een centrumrechtse koers.

Tegen deze achtergrond ziet de SGP het verkennen van een centrumrechts kabinet als een voor de hand liggende keuze. Daarbij ligt het in eerste instantie in de rede om te verkennen of dat kabinet kan worden samengesteld uit bewindslieden namens de genoemde winnaars van de verkiezingen, aangevuld met de VVD. De laatstgenoemde partij verloor weliswaar aanmerkelijk, maar is met 24 zetels als derde partij getalsmatig nog steeds een factor van belang. Inhoudelijk past de VVD bij de beoogde centrumrechtse samenstelling.

De SGP geeft in overweging een of meer gezaghebbende informateur(s) te benoemen met brede bestuurlijke ervaring en gevoel voor het maatschappelijke krachtenveld. De informateur is bij voorkeur afkomstig uit een van de partijen die het kabinet moeten gaan dragen. Het doel moet daarbij zijn een stabiel kabinet dat kan rekenen op een vruchtbare samenwerking met de Staten-Generaal. Het herstel van vertrouwen in de overheid en het adresseren van de genoemde onvrede en vervreemding door het voeren van nuchter en realistisch beleid zijn een belangrijke opdracht voor dit kabinet.

De SGP-fractie wenst u en verdere betrokkenen bij het formatieproces wijsheid en Gods zegen toe bij de te nemen beslissingen.

Hoogachtend,


Chris Stoffer,
fractievoorzitter SGP