10 november 2021

Chris Stoffer over defensie

"De SGP maakt zich “grote zorgen” over de vertraging bij de bouw van de Nederlandse onderzeeboten." Dat zei SGP-Kamerlid Chris Stoffer bij de behandeling van de Defensiebegroting. Hij wil dat de regering vaart maakt, letterlijk en figuurlijk. Onderzeeboten zijn niet alleen van belang om in tijden van spanning ingezet te worden in een warme of koude oorlog, maar ze doen ook dienst als ogen en oren om inlichtingen te kunnen verzamelen. De SGP wil dat Nederland ‘strategische autonomie’ krijgt. Bovendien is een maritieme industrie voor een zeevarende natie als Nederland belangrijk.

Een ander opvallend punt dat SGP-woordvoerder Stoffer inbracht, is hoe veteranen iets kunnen betekenen voor en in de jeugdzorg. “Militairen staan bekend om hun disciplinerende talenten,” stelde de SGP’er. Onder het motto ‘klop op schouder, schop onder hol’ zouden veteranen ingezet kunnen worden op scholen. “De vaardigheden die veteranen hebben kunnen grote toegevoegde waarde hebben als het gaat om de omgang met problematisch gedrag van jongeren die dreigen af te glijden in de criminaliteit.” Stoffer verwees daarbij naar het wegbezuinigde project ‘De Uitdaging’. De SGP zal een motie of amendement indienen om geld vrij te maken voor “disciplinering en resocialisatie” van ontspoorde jongeren.

Lees hier de bijdrage van SGP-Tweede Kamerlid Chris Stoffer tijdens het debat over de begroting defensie voor het jaar 2022. 

Wat is de kerntaak van onze krijgsmacht? Wellicht zullen velen iets noemen als ‘vrede brengen’. Maar dat is onjuist. De kerntaak van onze defensie is vechten: strijd leveren, verantwoord geweld toepassen. Natuurlijk met als doel veiligheid en vrede. Maar dat is niet de primaire taak. Ik vrees dat we dit dat na 75 jaar vrede soms vergeten zijn. Dat we vergeten zijn, dat de wereld een gevaarlijke plek is waar je zonder ‘hard power’ op 1-0 achterstand staat. Waarom weigeren we anders al decennialang om defensie de middelen te geven die nodig zijn om voor vrede te kúnnen vechten?

De SGP-fractie is blij dat VVD, CDA en ChristenUnie onze motie steunden over extra miljarden als prioriteit voor de kabinetsonderhandelingen en het regeerakkoord. Wij vertrouwen er dus op dat het volgende kabinet eindelijk gaat leveren! Dat zijn we onze grondwet, onze veiligheid, onze bondgenoten en de internationale rechtsorde verplicht.

Onderzeeboten
Laat ik, dit gezegd hebbend, met de deur in huis vallen: de vertraging rond de vervanging van de onderzeeboten baart de SGP grote zorgen. Dat dit inlichtingen- en wapenplatform gezien wereldwijde geopolitieke dreigingen van cruciaal belang is, staat buiten kijf. En dat kabinet en Kamer meermaals de wens hebben uitgesproken voor een vervangingsproces dat zorgt voor strategische autonomie en wezenlijk recht doet aan de Nederlandse maritieme industrie, staat eveneens als een paal boven water. Wil de minister de concurrerende werven vragen klip en klaar aan te tonen hoe zij de Nederlandse maritieme industrie maximaal en op hoogwaardig technologisch niveau betrekken bij ontwerp, ontwikkeling, bouw en onderhoud van de onderzeeboten, en het wervingsproces op basis hiervan bespoedigen?

Luchttransport en heli’s
Voorzitter, een andere cruciale capaciteit is die van tactisch en strategisch luchttransport en van transporthelikopters die op vele plaatsen – tot en met de Caribische gebieden – actief zijn. Zo komen in crisissituaties militairen, wapens, voorraden of evacués anders van A naar B. C-130 toestellen waren actief in Afghanistan en nu ook in Mali, maar de belasting op defensie is groot.
Beaamt de minister dat er behoefte is aan uitbreiding van deze capaciteiten? Wil hij de behoefte daarvoor en kosten en baten daarvan in kaart brengen?

Voorraden
Een ander aandachtspunt is de operationele ondersteuning en de opbouw van voldoende voorraden munitie en reserveonderdelen. Zonder deze ‘smeerolie’ tussen de radertjes komt de hele machine tot stilstand. Klopt het dat alleen al voor deze smeerolie structureel zo’n €800 mln. extra nodig is? En hoe zorgt de minister ervoor dat het benodigde bedrag er ook komt?

Innovatie en bedrijfsleven
De SGP-fractie is blij dat we de in de NAVO afgesproken investeringsquote van 20% halen. Continue ontwikkelingen in de wereld vraagt om continu innoveren. Daarbij kunnen en moeten defensie en bedrijfsleven elkaar aanvullen. Kan de minister aangeven hoe het staat met de uitvoering van onze motie over het stimuleren van samenwerking tussen defensie en het bedrijfsleven?

Personeel
Tot nu toe ging het over de spullen, maar de factor waarmee onze krijgsmacht echt staat of valt, is de mens. Goede en gemotiveerde militairen zijn cruciaal, óók voor gereedstelling en inzetbaarheid. Defensie moet daarvoor de randvoorwaarden creëren. Helaas liggen ook op dit vlak al jarenlang veel kansen. Ik noem drie aandachtspunten.

Ten eerste: zet in op behoud van personeel. Elke organisatie heeft ‘oudgedienden’ nodig, en bovendien is werving van nieuwelingen duur.
Hoe staat het met de uitrol van het nieuwe personeelsmodel, en wordt daarin echt gezorgd voor een marktconform salaris en goede doorgroeimogelijkheden?

Ten twee: zorg voor een goed bestuursmodel aan de top. Het lijkt mij niet wenselijk dat de CDS alleen een uitvoerende en geen beleidsmatige rol heeft.
Beaamt de minister dit, en wil hij het huidige model op dit punt heroverwegen?
Ten derde: laat defensie en jeugdzorg elkaar versterken. Militairen zijn beroemd om hun disciplinerende vaardigheden, onder het motto “klop op schouder, schop onder hol”. Die vaardigheden kunnen grote toegevoegde waarde hebben waar het gaat om de omgang met problematisch gedrag van jongeren die dreigen af te glijden in de criminaliteit. Eerder is op dit punt het project ‘De Uitdaging’ opgezet, wat later wegbezuinigd is. Wil de minister een pilot mogelijk maken waarin veteranen worden ingezet voor disciplinering en resocialisatie van dergelijke jongeren?

Tot slot
De kernwaarden van de Landmacht zijn moed, toewijding en veerkracht. Moed is doen wat noodzakelijk is ongeacht de gevolgen voor jezelf. Laten we als politiek de moed hebben om defensie serieus te nemen, óók als dat niet de populariteitsprijs oplevert. Toewijding wil zeggen dat de groep boven het individu gaat. Misschien mag ik vragen: laten we het landsbelang boven partijpolitiek gaan? Veerkracht gaat over snel kunnen schakelen. Laten ook wij, te midden van de verschuivende tektonische platen in de wereldpolitiek, weldoordacht keuzes maken. Zodat we, als het er op aankomt, kúnnen vechten voor vrede. Ik hoop dat het volgende kabinet dit ‘staatsmanschap’ zal tonen.