18 mei 2020

Chris Stoffer over het noodpakket voor ondernemers

SGP-Kamerlid Chris Stoffer pleit voor verbreding van de TOGS-regeling, meer creditsteun en een stevige maatwerkaanpak in de komende weken en maanden. Bekijk hier zijn hele bijdrage aan het overleg over het noodpakket voor ondernemers en bedrijven.

De ene Jobstijding volgt op de andere. Veel bedrijven zitten in zwaar weer. Er dreigen ontslagen en faillissementen. Als bedrijven niet overeind kunnen blijven, kunnen werknemers het al helemaal schudden. Als samenleving en overheid moeten we daarom zij aan zij staan met ondernemers om hen te steunen. Ook van werknemers mag wat gevraagd worden. Goed dat het kabinet al snel met een breed steunpakket kwam. Generiek, maar ook specifiek, zoals de steun voor scheepsbouwer IHC. Ik wil de bewindslieden bedanken voor hun constructieve inzet.

De SGP pleit wat betreft de inzet van EZK voor verbreding van de TOGS-regeling, meer kredietsteun en een stevige maatwerkaanpak in de komende weken en maanden. Ik licht dit graag toe.

TOGS-regeling
De snel door het kabinet in het leven geroepen TOGS-regeling is voor verschillende kleine bedrijven een goede doek voor het bloeden. Verschillende sectoren en bedrijven die wel te maken hebben met grote omzetverliezen vallen echter nog buiten de regeling.

In een aantal gevallen geeft de SBI-code een vertekend beeld. Supermarktondernemers in recreatiegebieden of op campussen vallen in dezelfde categorie als de Jumbo’s van deze wereld, terwijl zij wel grote verliezen draaien. Een deel van de ondernemers met Bed&Breakfastvoorzieningen valt in dezelfde categorie als de langdurige logiesverstrekking. Zij zitten in de hoek waar de klappen vallen, maar de meeste ondernemers in deze categorie hebben geen problemen. Zo zijn er meer. Denk aan veerdiensten, niet-sportverenigingen en warme bakkers. Ondernemers kunnen zelf melden dat de SBI-code waar ze onder vallen geen recht doet aan hun situatie. Hoe gaat de minister hier vervolgens dan mee om?

Ik heb ook begrepen dat toeleveranciers in verschillende sectoren wel meer dan 70% leveren aan bedrijven die grote omzetverliezen kennen, maar toch niet onder de regeling vallen. Zoals standbouwers, lijstenmakers en handelsagenten. Hoe zit dat? Wil de minister zorgen voor uitbreiding van de TOGS-regeling om ervoor te zorgen dat zo min mogelijk getroffen ondernemers buiten de boot vallen? Ik heb begrepen dat het aantal aanvragen lager ligt dan de prognose. Biedt dat perspectief voor uitbreiding?

Kredietregelingen
Driekwart van de ondernemers heeft of verwacht liquiditeitsproblemen. Maar 10% geeft aan dat ze terecht kunnen bij hun bank. Goed dat de regering inzet op extra kredietgaranties. Ik heb wel een paar vragen.

De grens voor de Klein Krediet Corona garantieregeling is gesteld op 50.000 euro. In de praktijk zijn ook kredieten tot 100.000 euro lastig te krijgen. Waarom heeft het kabinet voor een grens van 50.000 euro gekozen?

Vanuit het Mkb wordt aangegeven dat slechts 15% van de aangevraagde leningen onder het BMKB-c uiteindelijk toegekend wordt. Dat is de afgelopen maand niet verbeterd. Waarom is dat percentage niet hoger? Wat zou de regering daarin nog kunnen betekenen?

In Duitsland krijgen bedrijfskredieten onder 100% overheidsgarantie een looptijd van tien jaar. Duidelijk voor ondernemers en banken. Wat kunnen we leren van Duitsland?

Ondernemers zouden graag zien dat financiering buitenom de banken meer ondersteund wordt. Wil de minister hiernaar kijken? Crowdfundingsplatforms, als ‘Waarde voor je geld’, kunnen nu wel een borgstellingsaccreditatie aanvragen, maar de voorwaarden zijn zo streng dat dit niet van de grond komt. Een gemiste kans. Juist crowdfunding kan helpen om bijvoorbeeld start ups door de winter heen te helpen.

Het kabinet heeft 100 miljoen uitgetrokken voor overbruggingskrediet voor start en scale ups via de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen. Er ligt nu al voor 600 miljoen euro aan aanvragen. Zijn de bewindslieden van plan zo nodig meer geld uit te trekken?

Er moet een hoos aan kredietaanvragen behandeld worden.
Wellicht kan een pool van oud-bankiers aangetrokken worden om daarbij te helpen.

Betaaltermijnen
We kregen het signaal dat er grote concerns zijn die de betaaltermijn voor hun kleinere leveranciers dermate oprekken dat de wettelijke betaaltermijn (ruimschoots) overschreden worden. Bent u van plan deze bedrijven hierop aan te spraken en zo nodig in te grijpen?

Maatwerk
Nog even een blik vooruit. De TOGS-regeling is bedrijfs-EHBO. Wordt deze onder aangescherpte voorwaarden na 26 juni voortgezet? Voor veel bedrijven is dit echter niet voldoende. Omdat die 4.000 euro in het niet valt bij de vaste lasten die ze hebben. Ik denk aan bedrijven met meerdere vestigingen, de passagiersvaart, eigenaren van groepsaccommodaties, enzovoorts. Omdat bedrijven omzetverliezen lijden die indirect het gevolg zijn van de Corona-maatregelen. Ik noem de binnenvaart, waar omzetten zijn gekelderd. Er zijn ook sectoren die conjunctuurgevoelig zijn en wachten op de krimp die komen gaat. Ik noem de bouwsector. Na stikstof en PFAS komt nu een economische crisis. Bouwprojecten worden geparkeerd. Terwijl we die gebouwen hard nodig hebben. Het heeft ook weer z’n weerslag op toeleveranciers. Ik vraag de bewindslieden voortvarend werk te maken van gerichte steunpakketten voor de verschillende getroffen sectoren.

Om bedrijven op een slimme manier door de crisis heen te helpen is innovatie en innovatiesteun nodig. Juist start en scale ups kunnen hiervan profiteren. Is de minister bereid meer geld uit te trekken voor de MIT regeling voor Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren?

Job
Veel ondernemers zien dat hun levenswerk bij de handen afgebroken wordt. Dat geeft grote onzekerheid en spanning. Ik moest denken aan de Bijbelse figuur Job. Hij ziet zijn bedrijf in rook opgaan en houdt niets meer over. De ene Jobstijding na de andere. Toch mag hij houvast vinden bij zijn God. Hij zoekt het echte geluk niet in het leven hier op aarde, maar bij zijn hemelse Vader. Dat houvast wens ik iedereen toe. Daar kan geen geld tegenop.