22 november 2021

Chris Stoffer over PFAS en Klimaatadaptie


Lees hier de bijdrage van SGP-Kamerlid Chris Stoffer aan het wetgevingsoverleg over water.

Klimaatadaptatie
Voor veel Nederlanders is de ramp in Limburg een paar maanden geleden. Maar veel Limburgers kampen nog met de naweeën. Mentaal. Maar ook financieel. Waar blijft de royaal beloofde tegemoetkoming, zo vragen zij zich af. En wat gaan overheden doen aan de waterveiligheid? Ik hoor graag de reactie van de minister op de Limburgse propositie, met onder meer het voorstel om projecten uit het hoogwaterbeschermingsprogramma naar voren te halen.

De hevige regenval in korte tijd oversteeg statistieken en modellen. Er zijn niet alleen miljarden investeringen nodig in klimaatmitigatie, CO2-reductie, maar ook in klimaatadaptatie. Hoe waardeert de minister de oproep van de Deltacommissaris om de komende jaren 200 miljoen per jaar extra te investeren in waterveiligheid? Wil zij ook werk maken van een kennisprogramma Grensoverschrijdende rivieren?

Water moet een sturend principe worden in de ruimtelijke ordening. Gemeenten en provincies gaan hier heel verschillend mee om. Wordt werk gemaakt van landelijke normen voor klimaatbestendig bouwen en striktere toepassing van de watertoets, ook bij omgevingsvisies?

KRW
In de moeizame hordenloop voor de Kaderrichtlijn Water is het cruciaal om te weten welke horden we nu echt moeten nemen en welke niet. In de stroomgebiedbeheerplannen lees ik algemene cijfers over de herkomst van watervervuiling, maar niet de gevraagde resultaten van gebiedsanalyses.
Waar blijven die? Hoe kan het dat ook in veel natuurgebieden, zoals de Oostvaardersplassen, metingen geen goede cijfers laten zien? Wat is de nutriëntenbelasting van riooloverstorten in de praktijk?

In België en Duitsland worden voor sloten, maar ook voor KRW-waterlichamen soepelere normen gehanteerd dan in Nederland. Een probleem voor onze grensgebieden. De Lingsforterbeek in Limburg heeft een norm van 2,3 mg stikstof, terwijl het water vanuit Duitsland een concentratie van 12 mg heeft. Nog steeds zijn er ook waterschappen die natuurlijke achtergrondbelasting onvoldoende meenemen in de KRW-normen. Hoe gaat de minister ervoor zorgen dat we gaan koersen op reële normen? Wil zij een vergelijking met onze buurlanden maken?

PFAS
Zeeuwen maken zich terecht grote zorgen over de hoge concentraties PFAS in de Westerschelde. Hoe kan het dat het RIVM dit al jarenlang weet, maar dat niet de alarmbel is geluid? Verschillende partijen zijn met onderzoek bezig. Ik roep de minister op om de regie te pakken, het onderzoek te coördineren en duidelijke afspraken met Vlaanderen te maken.

En in het algemeen: hoe gaat de minister met de provincies zorgen voor het zo snel mogelijk identificeren en minimaliseren van alle directe en indirecte lozingen van PFAS in Nederland?

Geen ontpolderingen
Ik heb eerder gevraagd om in het Nationaal Waterprogramma op te nemen dat in het Westerscheldegebied geen sprake kan zijn van nieuwe ontpolderingen of verdiepingen van de vaargeul. Kan de minister dit inmiddels garanderen?