25 januari 2023

Duurzaam vervoer, reiskostenvergoeding en meer

Op dinsdag 24 januari 2023 debatteerde de Kamercommissie van I&W over het onderwerp Duurzaam Vervoer. De bijdrage van SGP-Kamerlid Chris Stoffer is hieronder te lezen.

Elektrisch vervoer na 2025
Verduurzaming wordt steeds meer een verdelingsvraagstuk. Hoe zorgen we ervoor dat mobiliteit betaalbaar blijft, hoe voorkomen we dat alleen de rijken er met de lusten vandoor gaan en de armen met de lasten opgezadeld worden? Neemt de staatssecretaris, maar ook haar collega’s, dit mee wanneer zij zich buigen over beleidsinstrumenten voor duurzame mobiliteit na 2025?

CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit
De staatssecretaris kijkt naar de wens van de Kamer voor meer ambitie bij het ontwerpbesluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit. Ik vraag haar ook even in de spiegel te kijken. Er komt al normering voor de zakelijke vloot. De regeling werkgebonden personenmobiliteit brengt daar bovenop veel bureaucratie met zich mee, met beperkte opbrengst. Is dat niet teveel van het goede? Ik noem een sector als de thuiszorg. Die zijn veel op pad en hebben al een tekort aan personeel. Alle hens aan denk dus. Moeten we hen dan belasten met registratieverplichtingen en CO2-normen ?

Reiskostenvergoeding ov en fiets
Bij de begrotingsbehandeling heb ik aangedrongen op vereenvoudiging van de fiscale ov-regelingen voor werkgevers. Net zoals bij de leaseauto. Er is een motie in deze richting aangenomen. Er ligt de toezegging dat de staatssecretaris van Financiën dit meeneemt in gesprekken over reis- en werkkostenvergoedingen. Ik neem aan dat deze staatssecretaris ervoor gaat zorgen dat er ook echt resultaat geboekt wordt. Ik zou het ook breder willen trekken. Worden de mogelijkheden van een onbelaste vergoeding voor parkeerkosten bij overstap van de auto op het ov en behoud van de onbelaste reiskostenvergoeding bij een leasefiets eveneens bekeken?

Elektrificatie binnenvaart
Binnenvaartschepen op diesel betalen geen accijns, elektrisch aangedreven schepen wel energiebelasting. Dat is vreemd. De regering wil geen vrijstelling, omdat ze van mening is dat elektrificatie via andere routes gestimuleerd kan worden. Bedrijven baseren investeringskeuzes voor de langere termijn echter niet op onbetrouwbaar subsidiebeleid. Fiscale vrijstellingen bieden meer zekerheid. Wil de staatssecretaris dit met haar collega van Financiën oppakken?

Zero emissiezones/laadpalen logistiek
Zonder voldoende en geschikte laadinfrastructuur geen zero emissie zones voor stadslogistiek. Ik mis de inzet op uitrol van deze laadinfrastructuur. Komt er voorfinanciering zodat sneller geschakeld kan worden? Onlangs kon een elektrische lijnbus niet rijden, omdat hij onvoldoende opgeladen was. Dat wil je niet. Niet voor goederen, en al helemaal niet voor mensen. Daarnaast moeten bedrijven die actief zijn in de stadslogistiek voorrang krijgen bij aansluiting op het elektriciteitsnet. Trekt de staatssecretaris daarover bij haar collega Jetten aan de bel? De staatssecretaris zou in januari ook terugkomen op een eventuele vergoeding voor private laadpalen voor elektrische vrachtwagens. Wordt dit geregeld?

Invoering van die zero emissie zones gaat sowieso al lastig worden. Als je kleine ondernemers in de stad spreekt, hoor je het al snel: hoe moet ik die investering in een elektrische bestelbus betalen? Ondanks de subsidieregeling. Ze lopen ook aan tegen de gewichtsbeperkingen. Hoe gaat de staatssecretaris ervoor zorgen dat ook de kleine ondernemers in de stad tijdig mee kunnen schakelen?

Waterstof
Bij zwaar transport zal waterstof een belangrijke rol gaan spelen. De komende jaren zou er een netwerk van waterstofvulstations met bijbehorende voertuigen moeten komen. De middelen die hiervoor gereserveerd zijn – 22 miljoen euro – lijken beperkt. Klopt het dat eerder met marktpartijen is afgesproken dat tot 2025 175 miljoen euro nodig is. Wat wil de staatssecretaris nu precies?

Biogas
Voor waterstof ligt er een gerichte aanpak. Ik mis zo’n aanpak voor biogas. Wat gaat de staatssecretaris doen via de fiscaliteit en/of de terugsluis van de vrachtwagenheffing om biogas in het zware transport te stimuleren? Iedereen een elektrische of waterstof aangedreven vrachtwagen gaat nog lang duren. Tot die tijd kunnen we ons in ieder geval geen oogkleppen veroorloven.

Het hele debat is hier te vinden.