18 februari 2021

Geen ‘boetes’ voor kleine ondernemers!

Lees hier de schriftelijke vragen van SGP-Kamerlid Chris Stoffer aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat ondernemers een fors deel van de NOW-steun plus een ‘boete’ moeten terugbetalen.

 1. Heeft u kennisgenomen van het bericht dat ondernemers een fors deel van de NOW-tegemoetkoming plus een ‘boete’ moeten terugbetalen?
 2. Hoe kan het dat ondernemers bij het terugbetalen van teveel ontvangen NOW-steun een extra bedrag moeten betalen?
 3. Klopt het dat het daardoor kan voorkomen dat ondernemers, bij de definitieve vaststelling van bijvoorbeeld de NOW 1.0, meer NOW-steun moeten terugbetalen dan zij ontvingen vanuit de NOW 1.0-regeling?
 4. Kunt u inzicht verschaffen in de mate waarin ondernemers bovenop de reguliere terugbetaling een extra bedrag (‘boete’) moeten betalen?
 5. Klopt het dat dit vooral bij klein(re) ondernemers voorkomt, omdat bij deze groep ondernemers de loonsom in de maanden maart, april en mei 2020 door kleine wijzigingen in het personeelsbestand en de loonstructuur al snel afwijkt van de loonsom van januari 2020?
 6. Bent u bekend met het feit dat de loonsom voor veel ondernemers in januari vaak hoger is dan in andere maanden, bijvoorbeeld door overwerk in december of door andere extra uitkeringen?
 7. Wat vindt u er van dat ondernemers door deze hogere loonsom in januari, waar ondernemers niet voor konden corrigeren bij de aanvraag van de NOW, nu gestraft worden met een extra terugbetaling, terwijl zij daar zelf geen invloed op hadden?
 8. Hoe beoordeelt u het feit dat de terugvordering plus de ‘boete’ grote gevolgen heeft voor (kleine) ondernemers, waardoor hun financiële positie nog verder verslechterd?
 9. Bent u het eens dat dit probleem niet weggewuifd kan worden door te wijzen op de grofmazigheid van de regeling, de mogelijkheden van ruimere terugbetaaltermijnen of de mogelijkheid van de gang naar de rechter?
 10. Bent u daarom bereid een oplossing te bieden aan deze groep, bijvoorbeeld door maatwerk toe te passen? Zo nee, waarom niet?
 11. Bent u bereid om de terugvordering bij de definitieve vaststelling van de NOW-steun tijdelijk stop te zetten (voor de groep ondernemers met een extra bedrag aan terugvordering), totdat er een passende oplossing voor dit probleem is gevonden?