15 november 2021

Hoe de SGP zich inzet voor het mestbeleid

Al eerder gaf SGP-Kamerlid Roelof Bisschop het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn een onvoldoende. Dit programma kwam tot stand zonder serieuze betrokkenheid van landbouwexperts. Voor meerdere typen agrarische bedrijven kunnen daardoor ongewenste situaties ontstaan.

Huidige situatie
De economische analyse die na het Kamerdebat gepubliceerd werd, laat zien dat onder meer akkerbouwtelers, vollegrondsgroentetelers en gemengde bedrijven in de problemen kunnen komen. Een onwerkbare beperking in het actieprogramma is bijvoorbeeld dat op zand- en lössgrond vanggewassen voor 1 oktober ingezaaid moeten worden. Of denk aan de verplichte 1 op 3 rotatie van rustgewassen vanaf 2027. Hierdoor hebben akkerbouw- en vollegrondstuinbouwbedrijven minder ruimte om hoogsalderende gewassen in hun bouwplan op te nemen. Een broccoliteler merkte op: ‘ik zorg ervoor dat het organische stof gehalte van mijn grond elk jaar toeneemt, waarom zou ik moeten werken met die rotatie van rustgewassen?’

Alternatief plan LTO Nederland en stakeholders
De SGP onderstreept het alternatieve plan van LTO Nederland dat is geschreven in samenwerking met andere agrarische belangenbehartigers om ruimte te bieden voor gebiedsgerichte maatregelen. In de kern gaat het erom dat de meest effectieve maatregelen op de meest zinnige plek worden geselecteerd. De effectiviteit van maatwerkbeleid gaat in deze situatie verder dan generieke maatregelen. Dit geeft de agrarische sector de ruimte, mogelijkheden én verantwoordelijkheid om gezamenlijk tot resultaat te komen.

Richting de toekomst
De SGP stond in het verleden al voor werkbaar beleid voor de agrarische sector en gaat hier mee door. Dit kenmerkt zich door het stellen van duidelijke doelvoorschriften en niet op middelvoorschriften, in samenspraak met de agrarische sector. Wij zijn van mening dat er met de agrarische sector gepraat moet worden en niet óver de sector. 

Moties
De SGP heeft daarom meerdere moties ingediend met het doel dat ingrijpende, generieke maatregelen worden geschrapt. In plaats hiervan pleiten wij voor regionaal maatwerk omdat wij geloven dat dit kan leiden tot een grotere nationale impact zonder dat er onnodige en ineffectieve maatregelen getroffen hoeven te worden.

 

Lees hieronder de vier moties van Roelof Bisschop, alleen de motie over rustgewas bij graasdierbedrijven is aangenomen:


MOTIE BUFFERSTROKEN

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende dat de regering voorstelt om de teeltvrije zones bij waterlopen, zoals nu opgenomen in het Activiteitenbesluit, te verbreden;
verzoekt de regering deze maatregel niet generiek op te leggen, maar mee te nemen in de gebiedsgerichte aanpak (pijler B) en ervoor te zorgen dat in deze zones ruimte geboden wordt voor de teelt van specifieke gewassen die bijdragen aan milieu en biodiversiteit,
en gaat over tot de orde van de dag.
Bisschop

MOTIE GEBIEDSGERICHTE AANPAK

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat de agrarische sector een alternatief plan heeft ingediend om boeren de ruimte te geven om te kiezen voor maatwerk, afgestemd op de regionale waterkwaliteitsproblematiek;
verzoekt de regering het voorgestelde plan op te nemen in het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn en het samen met de sector en waterbeheerders verder uit te werken,
en gaat over tot de orde van de dag.
Bisschop

MOTIE RUSTGEWAS GRAASDIERBEDRIJVEN

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
verzoekt de regering de eis van minimaal 60 tot 70% rustgewassen bij graasdierbedrijven in overleg met betrokken sectoren tenminste zo vorm te geven recht wordt gedaan aan de lastige positie van gemengde bedrijven en bedrijven in de vleesveehouderij,
en gaat over tot de orde van de dag.
Bisschop

MOTIE VANGGEWASSEN

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
verzoekt de regering de maatregel om op zand- en lössgrond voor 1 oktober een vanggewas in te zaaien dan wel te kiezen voor wintergraan als hoofdteelt niet generiek te verplichten, maar mee te nemen in de gebiedsgerichte aanpak (pijler B) en daarbij de inzaaidatum af te stemmen op de regionale en klimatologische omstandigheden,
en gaat over tot de orde van de dag.
Bisschop