10 november 2020

Kamervragen SGP | Stikstofgevoelige natuur in Aerius

Een landkaart rood kleuren is eenvoudig, maar kan in de praktijk grote gevolgen hebben. Onderzoek leert dat aan de habitatkaart van stikstofrekenmodel Aerius in de afgelopen jaren tienduizenden hectares stikstofgevoelige natuur is toegevoegd. SGP-Kamerlid Roelof Bisschop wil hier graag opheldering over.

Schriftelijke vragen van het lid Bisschop (SGP) voor de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bijtekenen van tienduizenden hectares stikstof gevoelige natuur in rekenmodel Aerius.

 1. Heeft u kennisgenomen van het rapport van Stichting Agrifacts over het bijtekenen van stikstof gevoelige natuur in Aerius1?
 2. Deelt u de constatering dat in de afgelopen vijf jaar 80.000 hectare stikstofgevoelige natuur is bijgetekend in de habitatkaart van Aerius?
 3. Is de analyse juist dat terreinbeherende organisaties de facto vrije ruimte hebben om habitats als stikstofgevoelig leefgebied aan te merken en in te tekenen?
 4. Kunt u nader duiden hoe het kan dat leefgebieden van soorten de afgelopen jaren opeens als stikstofgevoelig aangemerkt worden, terwijl dat eerder niet het geval was?
 5. Wie is bestuurlijk verantwoordelijk voor de habitatkaart die in Aerius gebruikt wordt?
 6. Hoe wordt toegezien op het intekenen van stikstofgevoelige leefgebieden en op welke wijze vindt daarbij ecologische en bestuurlijke toetsing plaats?
 7. Bent u bereid te zorgen voor een meer transparant besluitvormingsproces rond het intekenen van stikstofgevoelige leefgebieden, inclusief ecologische en bestuurlijke toetsing ervan?
 8. In hoeverre ziet de voorgestelde omgevingswaarde voor 2030 dat de depositie op minimaal 50% van het areaal stikstofgevoelige natuur in Natura 2000 gebieden onder de kritische depostiewaarde uit moet komen ook op het areaal stikstofgevoelige leefgebieden? Wat betekent dat voor de haalbaarheid van de omgevingswaarde?
 9. Kunt u de juridische status van leefgebieden van soorten ten opzichte van habitats van Natura 2000 habitattypen nader duiden?
 10. Wordt bij de passende beoordeling en de toetsing van vergunningaanvragen wat betreft stikstofdepositie verschil gemaakt tussen depositie op habitats van stikstofgevoelige habitattypen (potentieel direct effect) en depositie op stikstofgevoelige leefgebieden van beschermde soorten (potentieel indirect effect)? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?
 11. Bent u bereid ervoor te zorgen dat terughoudend omgegaan wordt met het aanwijzen en intekenen van stikstofgevoelige leefgebieden van beschermde soorten en dat bij de passende beoordeling en toetsing minder zwaar getild wordt aan depositie op stikstofgevoelige leefgebieden van soorten?


1. Klik hier voor het rapport.