20 februari 2023

Laten we zuinig zijn op onze ondernemers!

Op donderdag 16 februari debatteerde de Tweede Kamer over het vestigingsklimaat in Nederland. De bijdrage van SGP-Kamerlid Chris Stoffer is hieronder te lezen.

Grote en kleine ondernemingen, stuk-voor-stuk zijn ze van toegevoegde waarde voor onze economie. Ze zorgen voor innovatie en banen, voor prachtige producten en waardevolle diensten.

Lasten bedrijfsleven
De afgelopen tijd zijn de lasten voor het bedrijfsleven weer flink verzwaard. Zo is het minimumloon verhoogd, het minimumuurloon ingevoerd en werd de winstbelasting bijgeplust. Mij valt op dat als er in Den Haag een probleem moet worden opgelost, algauw naar bedrijven wordt gekeken.

  • Is de minister het met mij eens dat we af moeten van deze reflex?
  • Hoe gaat het kabinet zorgen voor beleid waar ondernemers van op aan kunnen?

Ondertussen dijt onze overheid gestaag uit.

  • Is de minister het met mij eens dat als er straks geld nodig is voor nieuwe plannen eerst naar de overheid moet worden gekeken, en niet naar bedrijven?

Regeldruk
Ook regeldruk en bureaucratie maken dat bedrijven soms een stap naar de uitgang zetten. Kom daarom niet met overbodige, nieuwe wetten aanzetten, maar schrap juist regels! Dát is wat ondernemers verder helpt. Daarom wil de SGP dat het kabinet vaart maakt met het regeldrukprogramma.

  • Wanneer kunnen we de eerste concrete resultaten vernemen?

Laten we ons blijven inspannen voor goede fiscale regelingen, zoals de bedrijfsopvolgingsregeling voor familiebedrijven. Daarnaast is het subsidielandschap soms erg ondoorzichtig, waardoor ondernemers dure adviseurs in de arm moeten nemen.

  • Is de minister bereid te kijken naar een mkb-toets bij nieuwe subsidieregelingen voor het bedrijfsleven?

Concurrentiepositie
De Nederlandse concurrentiepositie staat onder druk. Zo stutte China haar industrie in de afgelopen tien jaar met ruim 100 miljard dollar. Onze scheepswerven zijn niet tegen deze staatssteun opgewassen, mede vanwege onze eigen strikte staatssteunregels. De AIV riep het kabinet recent op actief industriebeleid te voeren binnen de EU.

  • Gaat de minister zich in eigen land en in EU-verband inzetten voor een meer sturend industriebeleid voor sectoren die belangrijk zijn voor onze strategische autonomie, zoals de scheepsbouwsector?
  • Bent u ook bereid in Brussel ervoor te pleiten scheepswerven en maritieme toeleveranciers op te nemen als strategische sector in de Net-Zero Industrial Act?

Regionale economie
Bij de begrotingsbehandeling vroeg ik er al aandacht voor: de economie van de regio. Vijf van de vijfendertig regio’s vormen nu de helft van de Nederlandse economie. Wie naar de economische plaat van Nederland kijkt, ziet dat regio-bedrijven met een gunstig ondernemerschapsklimaat beter presteren dan hun ‘soortgenoten’ elders.

  • Herkent de minister dit probleem?
  • En hoe gaat het Rijk de faciliterende rol invullen om het regionale ondernemersklimaat te versterken? Ik vraag de minister opnieuw met een uitgewerkte visie te komen om de regionale economie te versterken. Graag een toezegging op dit punt.

Tot slot
Ondernemers lopen tegen allerlei grenzen aan. Bedrijven willen verduurzamen, maar het elektriciteitsnet zit overvol. Wat doet het kabinet daaraan? De stikstofregels houden Nederland in een wurggreep. De SGP wil daarom een alternatief voor de kritische depositiewaarde. Mijn collega Bisschop zal daarvoor een voorstel gaan doen. De rechter zette generiek een streep door de bouwvrijstelling. Is het kabinet bereid te kijken naar meer specifieke bouwvrijstellingen, bijvoorbeeld voor de woningbouw? Agrarische bedrijven worden weggezet, dat raakt niet alleen hen maar veel meer bedrijven. Laten we juist zuinig zijn op onze ondernemers. Zij vormen de ruggengraat van onze economie.