25 maart 2021

Maatwerk voor ondernemers is hard nodig

Op 18 februari stelde Chris Stoffer namens de SGP vragen over de hoge terugvorderingen van de NOW-steun, die bij veel ondernemers voor grote problemen zorgen. Maatwerk is hierin hard nodig. Gelukkig heeft de minister dat maatwerk toegezegd, maar in de praktijk lijkt dat toch slecht uit te pakken. Vandaar dat hij opnieuw vragen heeft gesteld.

  1. Heeft u kennisgenomen van het artikel ‘Veel bezwaren afgewezen, sommige ondernemers moeten alle loonsteun terugbetalen’?
  2. Herinnert u zich de vragen van het lid Stoffer over de terugbetalingen van de NOW1 en de wijze waarop de hoogte van de definitieve subsidie wordt bepaald, welke u inmiddels heeft beantwoord?
  3. Herinnert u zich het deel van uw antwoord waarin u aangeeft dat ‘het UWV ruime terugbetalingstermijnen hanteert om werkgevers in staat te stellen omzet te genereren waarmee de teveel verstrekte subsidie kan worden terugbetaald.’?
  4. Kunt u de uitwerking van de ruime terugbetalingstermijnen toelichten? Worden er inderdaad ruimere terugbetalingstermijnen gehanteerd dan bij reguliere terugbetalingstrajecten?
  5. Hoeveel procent van de ondernemers waarbij de NOW1-steun definitief is vastgesteld, moet een bedrag terugbetalen, doordat de loonsom is gedaald ten opzichte van januari 2020?
  6. Kunt u meer inzicht verschaffen in de bedragen die ondernemers terug moeten betalen en kunt u dit uitsplitsen naar bedrijven met minder dan 10, 10-25, 25-50, 51-150, 151-250 en meer dan 250 werknemers?
  7. Hoeveel ondernemers hebben op dit moment bezwaar gemaakt tegen de definitieve vaststelling van NOW1 en hoeveel van die bezwaren zijn toegewezen?
  8. In uw brief van 22 maart jl. over de ‘dilemma’s in de NOW’ schrijft u dat u het UWV heeft gevraagd om bij de subsidievaststelling in bezwaar nadrukkelijk in ogenschouw te nemen of incidentele beloningen in de referentiemaand mogelijk hebben geleid tot een niet representatieve loonsom. Wat heeft dit appèl op het UWV concreet uitgewerkt in de praktijk, bijvoorbeeld op het aantal toegekende bezwaren en hoe wordt dit gemonitord?
  9. Tevens schrijft u in de genoemde brief van 22 maart jl. dat het UWV altijd zorgvuldig kijkt naar ingediende bezwaren om te bepalen of er ruimte is om de werkgever ‘binnen de geest van de regeling tegemoet te komen’. Wat houdt dit concreet in en hoe worden ondernemers hiermee tegemoet gekomen?