16 februari 2024

Niet het vele is goed, maar het goede is veel

De commissie Economische Zaken en Klimaat van de Tweede Kamer debatteerde op donderdag 15 februari over het verdienvermogen van Nederland. Namens de SGP voerde André Flach het woord. Zijn bijdrage aan het debat is hieronder te lezen.

Hoe kijken we naar onze economie? Is dat een economie van meer, meer, meer en nooit genoeg? Of valt daar meer over te zeggen? “Niet het vele is goed, maar het goede is veel”, zei de beroemde Duitse schrijver Goethe terecht. En ook vanuit Bijbels perspectief draait het leven voor de SGP niet om maximale winst, maar om een goed leven, gericht op God, in harmonie met de naaste en de schepping.

Perspectief op de Nederlandse economie
Nederland heeft een economie nodig die niet bij de eerste windvlaag omvalt én ook over decennia nog zo fris als een hoentje is. Daarom adviseerde de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen ons te richten op een ‘kwalitatief hoogwaardige economie’. Kwaliteit voor kwantiteit dus. Dat betekent ook: focus aanbrengen in onze huidige economie.

 • Deelt het kabinet die inzet, en hoe zou de minister kwalitatief hoogwaardige economie definiëren?
 • Op welke sectoren wil de minister concreet in gaan zetten, en welke elementen uit onze economie ziet zij liever verdwijnen?

In het licht van de globaliserende wereldmarkt, de geopolitieke situatie en de grote verduurzamingsopgaven, lijkt een nationale industriepolitiek voor dragende sectoren cruciaal. Hoe kijkt de minister daarnaar?

Regionale economie
Terecht lezen we in de perspectiefnota: mensen moeten in voldoende mate kunnen participeren en profiteren van economische groei. De regionale ontwikkelingsmaatschappijen hebben daarin een belangrijke aanjagende rol. Er zijn gesprekken gevoerd over het verstevigen van hun positie.

 • Wat zijn de uitkomsten daarvan?
 • En hoe staat het met de uitwerking van het meerjarenplan voor de ROM’s?
 • Wil de minister daarnaast met de regio’s vaart maken met uitwerken van het idee van een regionaal investeringsfonds?

Maritieme maakindustrie
Nederland leeft aan, met en van water. Onze maritieme maakindustrie is daarom van vitaal belang, maar staat onder druk door oneerlijke concurrentie. De gedegen Sectoragenda moet nu omgezet worden in daden. Laat dat maar aan Kees van der Staaij over. Er is een maritiem innovatieprogramma met financiering voor de komende twee jaar, maar structurele financiering ontbreekt.

 • Wat is de stand van zaken van de uitvoering van dit programma?
 • Maakt het kabinet werk van structurele financiering voor dit programma?
 • En hoe borgen we het behoud van de opgedane kennis en expertise in de toekomst?

Nationale koppen
Ondernemers zien het liefst regelluw en voorspelbaar overheidsbeleid. Dat betekent ook: geen extra kop bovenop regelgeving vanuit Brussel. Uit onderzoek van Deloitte blijkt dat in 4,5 jaar bij 16 wetsvoorstellen sprake was van strengere wetgeving dan strikt noodzakelijk was. Bij bijna de helft werd dat niet expliciet vermeld, hoewel dat wel zou moeten. Terwijl de nationale koppen in lagere regelgeving buiten beschouwing zijn gelaten, lijkt het kabinet te concluderen dat het allemaal wel meevalt. Een impacttoets ondernemingsklimaat zou ook niet meer nodig zijn. Mijn fractie vindt die conclusie te kort door de bocht.

 • Een aantal vragen hierover: neemt de minister de aanbevelingen van het Deloitte-onderzoek over?
 • Wordt het ‘pas-toe-of-leg-uit’-principe in ere hersteld?
 • Kan zij toezeggen dat in het Beleidskompas wordt opgenomen dat bij implementatie die verder gaat dan strikt noodzakelijk is, wordt toegelicht waarom hiervoor is gekozen? 
 • Wil zij een vergelijkbaar onderzoek voor lagere regelgeving in gang zetten? 

De SGP vindt dat de impacttoets gewoon in de steigers moet worden gezet, zodat een volgend kabinet dit verder kan oppakken.

 • Wil de minister de voorbereidingen hiervoor voortzetten? 

Investeringsklimaat
De Kamer heeft gevraagd te onderzoeken hoe de durfkapitaalregeling ingevoerd kan worden, om investeren in startende en groeiende bedrijven te stimuleren.

 • Wanneer ontvangen wij de resultaten hiervan?