13 juni 2024

Samenwerken met Palestijnse Autoriteit is gevaarlijk en naïef

Minister Ollongren van Buitenlandse Zaken heeft onlangs de banden aangehaald met de Palestijnse Autoriteit (PA). “De Nederlandse regering normaliseert hiermee een onrechtstatelijk regime waarvan één van de militaire takken nota bene op de Europese terreurlijst staat. Dit is echt een heel verkeerd signaal op een heel verkeerd moment,” reageert SGP-voorman Chris Stoffer.

Minister Ollongren heeft ontmoetingen en zelfs een samenwerkingsovereenkomst met een zogenaamde ‘minister’ van de PA. Stoffer heeft op woensdag 5 juni een reeks schriftelijke vragen ingediend bij ministers Bruins Slot (Buitenlandse Zaken) en Ollongren (Defensie) over deze bijzondere move van de Nederlandse regering.

De scheidslijn tussen de Palestijnse Autoriteit (PA) en terroristische organisaties is volgens de SGP flinterdun. De partij legt bijvoorbeeld de vinger bij het feit dat de PA geldbedragen overmaakt aan terroristen die in Israël gevangen zitten omdat zij aanslagen hebben gepleegd op onschuldige Israëlische burgers.

Chris Stoffer: “Je kunt met de beste bedoelingen de PA willen steunen, maar als dat geld vervolgens terechtkomt bij terroristen, zijn we alleen maar verder van huis. Het verleden leert dat we echt niet naïef kunnen zijn. Ik wil precies weten hoe dit zit en ik roep onze regering ertoe op om niet verder te gaan op deze gevaarlijke route!”

Lees hieronder de Kamervragen die Chris Stoffer heeft gesteld aan minister Hanke Bruins Slot van Buitenlandse Zaken en minister Kajsa Ollongren van Defensie.

 1. Bent u bekend met de berichten Nederland en Palestijnse Autoriteitversterken hun veiligheidssamenwerking en Hamas signals post-warambition in talks with Palestinian rival Fatah?
 2. Is deze tekst van tevoren aan de Kamer voorgelegd, desnoods vertrouwelijk?Zo nee, waarom niet?
 3. Bent u bereid de tekst van de samenwerkingsovereenkomst te sturen?
 4. Hoeveel geld is er met de unilaterale Nederlandse samenwerking en dezeovereenkomst gemoeid?
 5. Is de samenwerking met de Palestijnse Autoriteit (PA) in deze nog aanvoorwaarden verbonden over het eigen democratisch gehalte of directedanwel indirecte steun aan terreur?
 6. Heeft u ook het «Palestinian Authority Martyrs Fund» besproken tijdens derecente ontmoeting? Zo nee, waarom niet?
 7. Beschouwt u dit fonds als aanmoedigend of ontmoedigend voor terreur enkunt u dat toelichten?
 8. Hoe ziet u dat een sterke Palestijnse veiligheidssector kan bijdragen aanduurzame vrede? Wordt deze veiligheidssector niet ook ingezet voor internerepressie?
 9. Heeft de Palestijnse Autoriteit de acties van Hamas op 7 oktober reedsbestempeld als terroristisch en/of veroordeeld?
 10. Hoe voorkomt u dat Nederlandse en Europese steun voor de PalestijnseAutoriteit terechtkomt bij gewapende groepen en terreurgroepen die gelieerdzijn aan de PA, zoals onder andere de Al Aqsa martelarenbrigade?
 11. Hoe voorkomt u dat deze groepen indirect bevoordeeld worden door hetdelen van gevoelige kennis en informatie?
 12. Hoe voorkomt u dat trainingen in vaardigheden ten behoeve van veiligheids-diensten in handen komen van terreurgroepen? Kunt u dit uitsluiten?
 13. Is er een firewall mogelijk die contact tussen onze samenwerkingspartners inPalestijnse gebieden en terreurgroepen uitsluit en ons geruststelt dat wij nietbijdragen aan terrorisme?
 14. Hoe kijkt u naar de aankomende gesprekken tussen Fatah en Hamas als in hetJerusalem Post-artikel genoemd?
 15. Welke rol voorziet u voor beide partijen in het regeren van Gaza na hethuidige conflict?
 16. Is verdere samenwerking met de Palestijnse Autoriteit nog gebonden aaneisen over de deelname van Hamas of Fatah of hun banden met terreur?
 17. Welke significantie heeft het volgens u dat nu niet de Verenigde Staten (VS)of Europa, maar Rusland en China bemiddelend optreden?
 18. De Europese Unie (EU) is de grootste donateur aan de Palestijnse autoriteit,bestaan er evaluaties over de effectiviteit, doelmatigheid en eventueelmisbruik van steun aan de Palestijnse Autoriteit?
 19. Bestaat er een evaluatie van de VS en EU inzetten van de United StatesSecurity Coordinator (USSC) en EU Coordinating Office for Palestinian PoliceSupport (EUPOL COPPS)? Zo ja, kunnen die gedeeld worden met de Kamer?