13 mei 2022

Schriftelijke vragen over arbeidsmigratie

Lees hier de schriftelijke vragen van Tweede Kamerleden Chris Stoffer (SGP) en Joost Eerdmans (JA21) aan minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Inspectie: Stop met aantrekken arbeidsmigranten’.

 1. Hebt u kennisgenomen van het bericht ‘Inspectie: Stop met aantrekken arbeidsmigranten’ op AD.nl van 7 mei jl.?
 2. Wat is uw reactie op het alarmsignaal van de inspecteur-generaal van de Arbeidsinspectie over arbeidsmigratie en de gevolgen daarvan?
 3. Bent u het eens met de constatering van de Arbeidsinspectie dat het groeiende aantal arbeidsmigranten een negatieve invloed heeft op een groot aantal problemen in Nederland, zoals de woningnood en toenemende ongelijkheid?
 4. Gaat het kabinet daarom nu daadwerkelijk kiezen voor een koers waarin de bevolking niet verder groeit, zoals de Inspectie aanbeveelt? Zo nee, waarom niet?
 5. In hoeverre deelt u de analyse van de Inspectie dat de baten van arbeidsmigratie op dit moment vooral terecht komen bij werkgevers en uitzendbureaus, terwijl de kosten bij de samenleving liggen? Indien u deze analyse niet (of slechts gedeeltelijk) deelt, waarom niet?
 6. Zo ja, deelt u de mening dat een dergelijke verdeling onevenwichtig en dus onwenselijk is?
 7. Hoe reageert u op de conclusie dat het ‘ruime aanbod van goedkoop buitenlands personeel’ ervoor zorgt dat bedrijven weinig prikkels voelen om te innoveren of arbeidsvoorwaarden te verbeteren?
 8. Deelt u de mening dat in plaats van dat wordt gekeken naar de optie arbeidsmigratie, moet worden ingezet op het activeren en aan het werk helpen van onbenut arbeidspotentieel, waaronder 327.000 werklozen maart jl., in Nederland, zodat arbeidsmigranten op de arbeidsmarkt niet de plaats innemen van werklozen?
 9. Hoe gaat u de inzet op dit punt intensiveren?
 10. Wat is de stand van zaken ten aanzien van de uitvoering van de aanbevelingen van het ‘Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten’?
 11. Hoe beoordeelt u in het licht van deze boodschap van de Inspectie het voornemen van het kabinet, zoals omschreven in het coalitieakkoord, om de mogelijkheden voor arbeidsmigratie juist te verruimen, door met landen buiten de Europese Unie afspraken te maken?
 12. In hoeverre wordt bij uitwerking en besluitvorming over plannen omtrent arbeidsmigratie ook betrokken wat de negatieve gevolgen daarvan zijn op de samenleving en verzorgingsstaat in termen van publieke lasten, ook op de langere termijn?
 13. Bent u bereid zich in Europees verband in te spannen voor het creëren van de bevoegdheid voor lidstaten tewerkstellingsvergunningen voor arbeiders die via een andere lidstaat de Europese Unie zijn binnengekomen in te voeren, zodat landen zelf het aantal arbeidsmigranten kunnen beperken? Zo nee, waarom niet?
 14. Wat is de stand van zaken ten aanzien van de uitvoering van de motie-Stoffer/Eerdmans over het onderzoek naar een migratiequotum?