9 februari 2022

Schriftelijke vragen over arbeidsongeschiktheid door uitgestelde zorg

Lees hier de schriftelijke vragen van Tweede Kamerlid Chris Stoffer aan minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over mogelijke arbeidsongeschiktheid als gevolg van uitgestelde zorg vanwege corona.

  1. Bent u bekend met situaties waarin sprake is van (dreigende) arbeidsongeschiktheid als gevolg van uitgestelde zorg vanwege corona, zoals bijvoorbeeld iemand met een versleten knie of heup in afwachting een uitgestelde operatie voor een knie- of heupprothese?
  2. Kunt u aangeven om hoeveel personen dit naar verwachting gaat?
  3. Zijn er meer (vergelijkbare) situaties bekend waarin werknemers als gevolg van uitgestelde zorg door corona hiermee te maken krijgen?
  4. Hoe wordt omgegaan met werknemers die hiermee te maken krijgen?
  5. In hoeverre wordt hierbij ook rekening gehouden met de revalidatieperiode na afloop van een uitgestelde operatie, waardoor een ziekteperiode nog langer kan duren en mogelijk de termijn van twee jaar in de ziektewet wordt overschreden?
  6. Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat werknemers om deze reden na twee jaar in de ziektewet te hebben gezeten in de WIA terecht komen? Zo ja, welke mogelijkheden ziet u om mensen in een dergelijke situatie tegemoet te komen zodat zij niet als gevolg van uitgestelde zorg ontslagen worden en een WIA-uitkering aan moeten vragen?