5 april 2022

Schriftelijke vragen wateroverlast Sluiskil

SGP-Tweede Kamerlid Chris Stoffer diende de onderstaande schriftelijke vragen aan minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat over de aanhoudende wateroverlast in Sluiskil.

 1. Heeft u kennisgenomen van de aanhoudende zorgen in en om Sluiskil over de ervaren wateroverlast naast het Kanaal van Gent naar Terneuzen?
 2. Deelt u de analyse van onder meer Wareco (2017)2 dat het waterkerende vermogen van de damwanden langs het kanaal onvoldoende is, dat de damwanden dus niet lang genoeg zijn en dat de verticale waterdruk als gevolg van het waterpeil in het Kanaal grondwater verhogende invloed heeft en derhalve bijdraagt aan de ervaren wateroverlast nabij het Kanaal?
 3. Voldoen de damwanden die onderhevig zijn aan onder meer corrosie nog aan de technische eisen, zoals de staaldikte?
 4. Voldoet het profiel van de kanaalbodem nog aan het vereiste dan wel gewenste profiel met het oog op het voorkomen van kwel?
 5. Kunt u aangeven wat het gemiddelde waterpeil in het Kanaal ter hoogte van Sluiskil in het afgelopen jaar was en welk deel van de tijd het waterpeil zich in het afgelopen jaar boven het streefpeil van 213 cm boven NAP bevond?
 6. Is in de afgelopen jaren sprake geweest van een stijging van het (gemiddelde) waterpeil in het Kanaal ter hoogte van Sluiskil?
 7. Kunt u aangeven welke van de in het Wareco rapport genoemde oplossingsrichtingen of maatregelen, zoals talud-oeverbescherming en versterking van de kanaalbodem, inmiddels genomen zijn en welke niet?
 8. Zijn er na het opstellen van een bodemmodel en uitbreiding van het grondwatermeetnet inmiddels nieuwe inzichten opgedaan ten opzichte van de analyse in het Wareco rapport?
 9. Is de veronderstelling juist dat in opdracht van Rijkswaterstaat aanvullend onderzoek uitgevoerd zal worden? Kunt u aangeven wat de stand van zaken is en wanneer dit onderzoek afgerond zal kunnen worden?
 10. Worden de punten zoals benoemd onder 3 en 4, evenals de ontwikkeling van het waterpeil ten opzichte van het streefpeil in relatie tot de kweldruk meegenomen in het aanvullende onderzoek?
 11. Worden de inzichten van omwonenden betrokken bij de uitvoering van het aanvullende onderzoek?
 12. Worden de klachten over trillingen meegenomen in het aanvullende onderzoek?
 13. Heeft u kennisgenomen van de problemen met wateroverlast die door agrariërs ervaren wordt, waarbij zelfs aangelegde drainage niet voldoende blijkt te zijn om het water af te voeren?
 14. Wordt de problematiek op landbouwpercelen meegenomen in het aanvullende onderzoek? Wordt daarbij gekeken naar oplossingsrichtingen dan wel mogelijkheden voor compensatie?