9 november 2020

SGP: Benut en waardeer het vakmanschap van boeren

Vanmiddag heeft de SGP haar verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen gepresenteerd. Het motto is: ‘In vertrouwen’. De SGP wil zich de komende vier jaar opnieuw sterk maken voor een vitale land- en tuinbouw.

In de landbouwparagraaf van het verkiezingsprogramma constateert de SGP dat de spanning in de agrarische sector groot is. Boeren krijgen in de politiek allerlei ongefundeerde verwijten naar het hoofd geslingerd. In de media wordt ook consequent een eenzijdig beeld gegeven. Beleidswijzigingen volgen zich in hoog tempo op, terwijl veel te weinig gekeken wordt hoe dit op het boerenerf uitpakt. Veel boeren en hun gezinnen weten niet waar ze aan toe zijn. De frustratie, onzekerheid en het wantrouwen zijn dan ook groot.

De SGP vindt dat we met elkaar de schouders moeten zetten onder de Nederlandse land- en tuinbouw. De sector verdient gezond en duurzaam toekomstperspectief. Onze boeren lopen wereldwijd voorop en leveren een belangrijke bijdrage aan de voedselzekerheid en de economie, zeker regionaal. Ze verdienen steun en ruimte bij verdere verduurzaming: fair trade! De SGP pleit onder meer voor een landbouwakkoord met handelingsperspectief voor de grote groep agrarische ondernemers die wel wil verduurzamen, maar niet weet hoe en onzeker is hoe het betaald moet worden. Zo hoort bij PlanetProof een fatsoenlijke meerprijs. Er moet een markt komen voor ecosysteemdiensten.

Bij het beleid voor mest, ammoniak en gewasbescherming vindt de SGP dat het vakmanschap van boeren veel beter benut en gewaardeerd kan worden. De overheid moet meer inzetten op doelvoorschriften in plaats van middelvoorschriften. Dus: geen verplichting om mest die je op eigen land nodig hebt, te laten verwerken. Cruciaal is ook dat oogkleppen afgezet worden en eendimensionale regels, zoals die voor stalemissies, aangepakt worden. Vergeet het belang van mestkwaliteit, voerkwaliteit en bodembiologie niet! Meer meten en meer praktijkonderzoek is een belangrijke randvoorwaarde.

En verder wil de SGP:

 • een minister van landbouw;
 • een fiscale klimaatreserve;
 • de enorme verhoging van de stroomheffing voor glastuinbouw- en fruitteeltbedrijven terugdraaien;
 • kwetsbare landbouwsectoren bij handelsverdragen buiten schot houden
 • behoud van de geborgde zetel in het waterschap;
 • aanscherping van het verbod op misbruik van marktmacht door grote afnemers;
 • aanpassing van stikstofrekenmodellen, zodat niet eenzijdig getoetst wordt aan kritische depositiewaarden en deposities niet langer heel gedetailleerd berekend worden;
 • minder investeren in het opkopen van bedrijven en meer in (innovatieve) emissiereductie op het boerenerf;
 • een voldoende breed pakket aan gewasbeschermingsmiddelen;
 • dat natuurcompensatiegelden niet op de plank blijven liggen voor aankoop van gronden, maar geïnvesteerd worden in agrarisch natuurbeheer;
 • meer ruimte voor de jacht op wolven, ganzen, vossen en andere predatoren van weide- en akkervogels.

Op de kandidatenlijst staan verschillende kandidaten die de landbouw goed kennen. In de eerste plaats is dat de huidige landbouwwoordvoerder Roelof Bisschop (nr. 3), die zich als Kamerlid de afgelopen tijd onvermoeibaar voor de landbouw heeft ingezet. Verder staan verschillende leden van het SGP Landbouwplatform op de kandidatenlijst: melkveehouder Henk van der Wind (nr. 29) en de ervaren agrarisch adviseurs Steven van Westreenen (nr. 24) en Lambert Polinder (nr. 31). Ook CRV-man Peter Noordergraaf (nr. 25) staat op de lijst. De Tweede Kamerfractie maakt nu al regelmatig gebruik van hun kennis en expertise.