22 november 2022

SGP: Kijk verder dan de Randstad

De economische ongelijkheid tussen enerzijds de Randstad en anderzijds de regio’s neemt toe. De Rabobank becijferde onlangs dat vijf van de vijfendertig regio’s nu de helft vertegenwoordigen van de Nederlandse economie. “Deze scheefgroei is ongezond en laat opnieuw zien hoe de kloof tussen stad en platteland groeit. Moeten we voor een gezond evenwicht de Zuidas verplaatsen naar Groningen ofzo? Ik wil meer inzet op ontwikkeling van regionale economieën,” zegt SGP-Kamerlid Stoffer. “Kijk verder dan de Randstad.”

Stoffer: “Als we naar de economische kaart van Nederland kijken, zien we een steeds grotere kloof ontstaan. Regio’s in de buurt van de grote steden doen het over het algemeen goed vanwege goede bereikbaarheid of andere voorzieningen. Maar regio’s die wat meer buiten de steden en buiten het zicht van politiek Den Haag liggen hebben ook genoeg te bieden, zoals Zeeland of het noordoosten van Nederland. Zij vissen echter achter het net omdat investeringen uitblijven. Hier ligt een taak voor het kabinet.” De SGP vindt dat het geld uit het Groeifonds gerichter moeten worden ingezet in de regio.

De SGP zal dit inbrengen bij begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat. Een eerdere SGP-motie om Zeeland, Friesland, Flevoland, Drenthe en Limburg een meer evenredig aandeel in de rijkswerkgelegenheid te geven werd onlangs door de Kamer aangenomen. Verder wil de SGP meer investeringen in regionale bereikbaarheid, zoals het tolvrij maken van de Westerschelde, niet alleen voor auto’s, maar ook voor vrachtwagens. De SGP pleit ook voor ruimte en steun voor de agrarische sector, een belangrijke motor voor de regionale economie die nu tot stilstand dreigt te komen door het rigide stikstofbeleid.

Lees hier de bijdrage van Chris Stoffer aan het debat over de begroting van Economische Zaken en Klimaat.

"Mensen ervaren een groeiend verschil tussen stad en platteland. Niet alleen in culturele waarden, maar ook in economische positie en kansen." Dat zei nationale probleemoplosser Johan Remkes bij de presentatie van zijn rapport.
Hij ligt de vinger feilloos op de zere plek. De laatste bushalte en de pinautomaat verdwijnen er, terwijl de regio ons juist zoveel heeft gebracht.

Regio
De SGP maakt zich dan ook grote zorgen over de toenemende economische ongelijkheid tussen regio’s. Wie naar de economische plaat van Nederland kijkt, ziet dat regio-bedrijven met een gunstig ondernemerschapsklimaat beter presteren dan hun ‘soortgenoten’ elders. Daarom zeg ik tegen de minister: kom met een uitgewerkte visie om de regionale economie te versterken!

  • Pakt zij die handschoen op?
  • En hoe wordt het geld uit Groeifonds gerichter ingezet voor de regionale economie van de toekomst?

Groningen
Beloftes maken schuld. De titel van het rapport van de Nationale Ombudsman dat hij vandaag uitbracht legt meteen de vinger op de zere plek. Het kabinet heeft mooie voornemens om Groningers te helpen met de versteviging van hun huizen en het afwikkelen van de schade, maar komt keer op keer beloftes niet na. Inmiddels raken Groningers steeds meer het vertrouwen in de overheid kwijt. De Nationale Ombudsman constateert dat in het afgelopen halfjaar al meer klachten binnenkwamen dan in het gehele vorige jaar en wijt dat onder andere aan stroeve communicatie en onduidelijke regelgeving.
Is de staatssecretaris bereid de aanbevelingen van de Nationale Ombudsman op te pakken?

Regeldruk
Het is tijd om grote schoonmaak te houden. Overbodige regels moeten naar de kliko worden verwezen. Voorheen had de minister van Economische Zaken de bevoegdheid in te grijpen als de Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) met het advies ‘intrekken’ kwam op een wetsvoorstel van een collega-bewindspersoon. De SGP pleit voor het opnieuw invoeren van deze procedure. Vindt de minister dat ook een goed plan? Niet alleen nieuwe regels moeten tegen het licht worden gehouden, ook door huidige wetgeving moet de bezem worden gehaald.

  • Welke rol ziet de minister daar voor de ATR?
  • En hoe wil zij regels gaan snoeien, zoals de motie-Van der Staaij/Hermans vraagt?

Vorig jaar vroeg ik aandacht voor ondernemers die aanlopen tegen de vaststelling van technische normen door NEN-normcommissies. Juist in deze tijden van transitie kunnen kleine, innovatieve bedrijven een mooie rol spelen. Alleen moeten zij betalen voor deelname aan normcommissies, terwijl er in andere Europese landen financiële steun voor is. Is de minister bereid te kijken hoe kleine bedrijven financieel kunnen worden ondersteund?

Energiebesparing
Bij alle dilemma’s in het energiebeleid is één ding zeker: het begint bij energiebesparing. Laat dit in het beleid dan ook doorklinken. De subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed, dus voor ziekenhuizen, scholen en clubgebouwen, was in enkele dagen overtekend. Wil de minister het budget verhogen, zodat deze uitgestoken handen niet afgeslagen hoeven te worden?

Arme huishoudens komen niet over de hoge drempels voor het Warmtefonds.
Je krijgt geen lening voor de rotte kozijnen die tegelijk vervangen moeten worden en geen vergoeding voor de dure financieel adviseur die je in moet huren als je weinig leenruimte hebt. Worden deze hobbels aangepakt?

Het Rijk wil stoppen met de financiering van de Stichting Schooldakrevolutie. Dat snap ik niet. Zon op dak en meekijkende schoolkinderen: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Wil de minister kijken naar verlenging van deze financiering?

Verduurzaming mkb
De problemen bij het energieintensieve mkb onderstrepen de noodzaak van verduurzamingsmaatregelen. Voor een mkb-bedrijf is het vaak lastig om mee te schakelen. Hoe vind je de weg in het regelingendoolhof? Krijg je het gefinancierd? Goed dat er specifiek borgstellingskrediet is gekomen voor groene investeringen. Voor het kleine mkb zal dit vaak nog te hoog gegrepen zijn, omdat banken het laten afweten. Wil de minister kijken naar een regeling voor klein krediet voor energie-investeringen à la de Klein krediet Corona-regeling? De SGP wil graag dat de subsidieregeling verduurzaming mkb snel weer opengesteld wordt. Zijn inmiddels maatregelen genomen die mogelijk misbruik voorkomen? Zorgt de minister ervoor dat er volgend jaar voldoende budget beschikbaar is? Krijgt RVO de opdracht en de ruimte om proactief aanspreekpunt, wegwijzer en oliemannetje voor verduurzaming van het mkb te zijn, richting ondernemers, maar ook richting ministeries en netbeheerders?Volgens mij kunnen we tegen lage kosten nog een grote slag maken.

Netcapaciteit
Bedrijven willen elektrificeren om de gasrekening omlaag te krijgen. Door hoogspanning in het netbeheer kunnen steeds meer aansluitingen echter niet gerealiseerd worden. Voor de korte termijn zijn tenders voor flexibilisering van stroomgebruik door de industrie nodig. Gaat de minister dit actief stimuleren? Infraprojecten moeten sneller een vergunning kunnen krijgen. Komt er een stikstofvrijstelling voor energieprojecten? Het levert op termijn zelfs stikstofreductie op en is beperkt in omvang.

Voor bedrijven met een grootverbruikersaansluiting stijgen de transportkosten komend jaar met 50%. Een bakker moet maar zo duizenden euro’s meer betalen. We moeten bij de inrichting van het energiesysteem meer rekening gaan houden met de systeemkosten. Daarom pleit de SGP voor meer inzet op voorspelbare energiebronnen. Zoals energie uit water. De Kamer heeft enkele moties aangenomen voor een innovatieprogramma. Waarom is de minister zo terughoudend? Zeker als je het zou combineren met windparken op zee zie ik grote kansen. Goed voor efficiënte benutting van netcapaciteit en ondersteunende infrastructuur. Maakt de minister vaart met het innovatieprogramma energie uit water? Productie en gebruik van duurzame warmte ontlast ook het stroomnet. Krijgt duurzame warmte meer budgetruimte in de SDE++?

Zondag
In 1973 kwam het kabinet-Den Uyl met een opvallende maatregel: de autovrije zondag. Volgens de SGP is het nu tijd een winkelvrije zondag in te voeren. Levert een megaton CO2-winst op, ondernemers die hun rooster nu toch al niet rond krijgen zijn ermee geholpen, en het zet een rem op onze jacht naar ‘meer’. Ik neem aan dat de minister voor Klimaat en Energie hiervoor wel te porren is, en reken dan ook op een extrawarm onthaal.

  • Hoe gaat hij stimuleren dat winkels hun deuren sluiten op zondag?
  • En is het kabinet bereid net als Den Uyl daadkracht te tonen en die winkelvrije zondag in te voeren?

Rust op zijn tijd is goed voor iedereen. De wijze koning Salomo zei het al: ‘Een hand vol met rust is beter, dan beide de vuisten vol met arbeid en kwelling des geestes.’