26 januari 2021

SGP: Korting kinderbijslag moet van tafel

Het kabinet wil korten op de kinderbijslag. “Een slecht idee, gezinnen hebben het juist nu al zo zwaar,” reageert SGP-Kamerlid Chris Stoffer. Hij spreekt van een “verkeerd signaal” op een “verkeerd moment” en stelt schriftelijke Kamervragen.

Afgelopen vrijdag kwam het kabinet naar buiten met het voornemen om te bezuinigen op de kinderbijslag om zo de extra kosten bij de uitvoeringsorganisaties SVB en UWV te kunnen dekken. Om die reden zou in 2022 en 2023 deze kindregeling voor gezinnen met kinderen niet geïndexeerd worden en in 2024 slechts gedeeltelijk, terwijl wettelijk is vastgelegd dat halfjaarlijks een indexering moet plaatsvinden.

Stoffer: “Het kabinet zegt steeds terecht dat het zware tijden zijn, en dat het alles doet wat mogelijk is om iedereen door deze crisis heen te helpen. Daarom vind ik het onbegrijpelijk dat het kabinet nu met dit voorstel komt. Gezinnen met kinderen zitten al in de hoek waar de klappen vallen in deze coronatijd. Deze bezuiniging moet daarom van tafel!”

Schriftelijke vragen van het lid Stoffer (SGP) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat er mogelijk bezuinigd gaat worden op de kinderbijslag:

  1. Hebt u kennisgenomen van het bericht ‘Uitkeringsorganisaties maken meer kosten, en ouders mogen het betalen’?
  2. Waarom moeten gezinnen met kinderen de rekening betalen van de extra kosten bij UWV en SVB?
  3. Om welke extra kosten bij de uitvoeringsorganisaties gaat het en waarom kan het budget hiervoor niet op een andere wijze worden ingevuld?
  4. Hoe beoordeelt u het dat juist in deze crisistijd de kinderbijslag mogelijk ruim twee jaar lang niet geïndexeerd wordt, terwijl op grond van de Wet koppeling en afwijkingsbevoegdheid (WKA) halfjaarlijks een indexering moet plaatsvinden?
  5. Deelt u de mening dat het ongepast is om in deze crisistijd, waarin gezinnen het al erg zwaar te verduren hebben, met dergelijke bezuinigingsvoorstellen te komen?
  6. Klopt het dat het kabinet in 2019 ook al voornemens was een kindregeling (het kindgebonden budget) niet te indexeren, om een budgettaire tegenvaller te dekken?
  7. Bent u het eens met de stelling dat ouders moeten kunnen rekenen op een betrouwbare overheid en dat dit jojobeleid ten aanzien van het wel of niet indexeren van kindregelingen daar niet bij past? Zo nee, waarom niet?
  8. Deelt u de mening dat de reflex om te bezuinigen op gezinnen met kinderen door middel van bezuinigingen op het kindgebonden budget en de kinderbijslag onwenselijk is, en dat de gezinnen niet langer als het kind van de rekening moeten worden gezien?