19 mei 2022

Stoffer over arbeidsmigratie

Lees hier de bijdrage van SGP-Tweede Kamerlid Chris Stoffer aan het commissiedebat over arbeidsmigratie.

Een wanhoopskreet. Zo mag je het wel noemen.
De inspecteur-generaal blies alarm in het laatste jaarverslag van de Arbeidsinspectie. En gelijk heeft hij. Onthutsende toestanden, Babylonische spraakverwarring, scheve machtsverhoudingen, dat is wat de inspectie ziet.

Misstanden
En er gaat inderdaad heel veel mis. Zo hoorde ik laatst dat sommige arbeidsmigranten zzp’er zijn zonder dat ze dat zelf weten. Daar hoeven koppelbazen dan geen onderkomen voor te regelen. Dus zzp’ers mogen in een tentje in de modder slapen, terwijl uitzendkrachten een woning krijgen. Wat vindt de minister hiervan? Nog steeds is er veel mis, en verbetering laat helaas op zich wachten. Hoe staat het met de uitvoering van de aanbevelingen van de commissie-Roemer? En hoe kan dit versneld worden?

Huisvesting
Ondertussen komt de gewone man en vrouw moeilijk aan een huis.
Is het kabinet bereid in te zetten op ombouwen van leegstaande panden naar woningen voor arbeidsmigranten, zodat krapte op de woningmarkt wordt tegengegaan? Het risico is nu dat dit tussen het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting & Ruimtelijke Ordening invalt, hoe wordt hierin samen opgetrokken? Sommige mensen voelen zich nauwelijks thuis in hun eigen wijk, omdat contact maken met de Bulgaarse buurman niet lukt omdat ze elkaar gewoon niet verstaan. Of omdat er sprake is van overlast. Hoe wordt overlast tegengegaan? Wat wordt concreet gedaan aan integratie van arbeidsmigranten? Hoe wordt geleerd van praktijkervaringen, zodat echt geluisterd wordt naar de zorgen van omwonenden?

Arbeidskrapte
Tegelijk zijn boeren en tuinders bang dat ze hun peren, frambozen of kersen niet kunnen oogsten. Hoe komt het kabinet hen op korte termijn tegemoet?Wordt alles uit de kast gehaald om studenten, wajongers, mensen uit de bijstand of uit de WW in te zetten? Eerder stelde ik vragen over het grote verschil in loonkosten tussen Nederland en buurlanden waar onze fruittelers mee te maken hebben. Ik ontving toen wel een algemene vergelijking van de loonkosten tussen Nederland en onze buurlanden, maar ik doelde specifiek op seizoensarbeid. Zou ik alsnog een vergelijking van de loonkosten van seizoensarbeid tussen Nederland en ons omringende landen kunnen ontvangen? In Duitsland en België is men gewoon minder kwijt aan sociale zekerheidspremies, waardoor bedrijven hier een slechte concurrentiepositie hebben. Waar zitten de verschillen en wat gaat het kabinet doen om onze ondernemers meer steun in de rug te geven?

Europese Unie
De detachering van derdelanders neemt toe, en dat baart het kabinet zorgen, zo lezen we. De SGP legt hier al veel langer de vinger bij. Het invoeren van een tewerkstellingsvergunning zou niet mogelijk zijn. Het geeft een gevoel van gemeenschappelijkheid dat we hier beiden pijn in de buik van krijgen, maar liever zou ik nadenken over het medicijn zodat we die buikpijn ook kwijtraken. Wat gaat het kabinet nu doen? Andere lidstaten, zoals Hongarije en Polen, worstelen zelf ook met arbeidsmigratie. Bent u bereid met hen in gesprek te gaan om op dit thema gezamenlijk tot oplossingen te komen voor mensen uit die landen en derdelanders?

De Europese Commissie heeft weer iets nieuws bedacht: meer arbeidsmigranten hierheen halen. Hoe reageert de minister op dit wereldvreemde voorstel? De SGP zou juist graag de tegenovergestelde beweging zien. Gaat het kabinet daarom ook werk maken van vrijwillige terugkeer van arbeidsmigranten?

De SGP heeft al vaker gezegd dat Nederland steeds voller raakt. Er zijn grenzen aan wat ons land aan kan. Voor heel veel Nederlanders is die grens allang bereikt. Deelt de minister deze zorgen? Graag daarop een reflectie. Bent u het met inspecteur-generaal De Boer eens dat we nu echt de keuze moeten maken dat Nederland niet nóg verder groeit?

Is zij het ermee eens dat arbeidsmigratie één van de knoppen is waar aan gedraaid kan worden? De keuzes die we nu maken hebben grote gevolgen voor de toekomst van ons land. Ook als het kabinet ervoor kiest om niet te kiezen.