12 mei 2022

Stoffer over het coronasteunpakket

Lees hier de bijdrage van SGP-Kamerlid Chris Stoffer over het coronasteunpakket. Tijdens zijn bijdrage gaat hij onder andere in op de termijn voor terugbetaling steun en de langetermijnvisie voor coronasteun.

We zouden het bijna vergeten, maar vorig jaar op 12 mei zaten we nog in lockdown. Nu – een jaar verder – draait onze samenleving en economie weer als vanouds: open en gezellig druk. De afgelopen jaren is dat wel anders geweest. En bij veel ondernemers heeft dat er stevig ingehakt.

Langetermijnvisie coronasteun
Allereerst: goed dat er een langetermijnvisie op tafel ligt. Zo weet iedereen waar hij aan toe is. Het kabinet kiest nu voor een koerswijziging: de zorg is niet langer het uitgangspunt, maar er wordt gekeken vanuit breder perspectief. Dat sluit aan bij het pleidooi van de SGP tijdens de coronacrisis: leer leven met het virus.

De SGP begrijpt dat een generiek steunpakket nu niet meer nodig is. Het is logisch dat de overheid nu weer terugtreedt en de economie gewoon ‘zijn gang’ laat gaan. Wel een paar vragen over die langetermijnvisie:

 • Hoe leidend gaat deze visie zijn op het moment dat besmettingsaantallen weer oplopen en ingrijpendere maatregelen nodig zijn volgens het kabinet We hebben eerder plannen en voornemens gezien, maar die verdwenen nog weleens in de prullenbak omdat een lockdown opnieuw nodig werd geacht.In de bijbehorende scenario’s valt te lezen dat er bij kortdurende sluiting geen sprake zal zijn van steun.
 • Wat is de definitie van kortdurend?
 • Is het dan reëel wel te verwachten dat bedrijven en winkels sluiten, maar dat zij niet financieel worden ondersteund?

Terugbetaaltermijn belastingschulden
In de winkelstraten is het gelukkig ook weer druk. Maar als je dan de ondernemer spreekt, blijkt de financiële nood nog steeds hoog. Veel ondernemers kampen met torenhoge schulden en hebben stevig ingeteerd op hun vermogen. Een terugbetaaltermijn van 5 jaar lijkt heel lang, en zal voor velen ook voldoende zijn. Maar er is een groep ondernemers, met een hoge schuld én met toekomstperspectief die hierdoor in de knel komt.  Een paar weken geleden nam de Kamer een motie aan van de SGP en de VVD waarin gevraagd wordt om scenario’s uit te werken om de terugbetaaltermijn van ondernemers te verlengen. Het kabinet gaf aan dit niet voor dit debat te kunnen leveren.

 • Wanneer komen die scenario’s wel? De nood is hoog bij veel ondernemers.
 • Het kabinet is geen voorstander van het generiek verlengen van de terugbetaaltermijn. Maar is het kabinet wel voornemens maatwerk mogelijk te maken voor sommige ondernemers?
 • Is hiervoor bijvoorbeeld een hardheidsclausule een uitkomst Problematische schulden en een dreigend faillissement raken niet alleen ondernemingen, ook privé kunnen ondernemers hierdoor geraakt worden. Als ondernemers met toekomstperspectief een klein zetje kunnen krijgen waardoor ze toch door kunnen, is dat alleen maar winst.
 • Wat is hierin mogelijk?
 • Hoe kunnen we ook hier onnodige persoonlijke drama’s voorkomen?

Toekomst
Een hoge schuld drukt niet alleen de financiële positie van ondernemingen, ook investeringen worden geremd. Een groot deel van de winst gaat namelijk direct naar de fiscus. Investeringen zijn broodnodig voor een gezonde economie.

 • Welke mogelijkheden ziet de minister hier?
 • Hoe gaan we de toegang tot betaalbare financiering snel verbeteren?
 • Hoe zorgen we ervoor dat ondernemers de weg naar non-bancaire financiering beter weten te vinden? 
 • Is het mogelijk hiervoor een publiekscampagne op te zetten?

Er is in het verleden wel eens sprake geweest van een herstelplan. Een generiek herstelplan is niet nodig, maar sommige ondernemers hebben dat wel nodig. We moeten voorkomen dat, nadat we veel geld in de economie hebben gepompt, ondernemers en zzp’ers alsnog omvallen.

 • Heeft de minister hier plannen voor?
 • Hoe wordt ondernemers die dat nodig hebben de mogelijkheid geboden om weer te herstellen?

Winkelstraten
De SGP maakt zich nog wel zorgen over de toekomst van de winkelstraten. We weten dat filiaalbedrijven eigenlijk te weinig steun hebben ontvangen ten opzichte van ondernemers met een of enkele winkels. Eerder vroeg ik hier aandacht voor. Grote filiaalbedrijven zullen niet omvallen. Wat krijg je dan? Winkelfilialen die het minst rendabel zijn worden gesloten. Daardoor verdwijnen straks belangrijke publiekstrekkers uit de winkelstraat van Vlissingen. Of Rijssen. Of Elburg. Winkelstraten ver buiten de Randstad worden daarmee veel minder aantrekkelijk. Dat moeten we niet willen.

 • Hoe kunnen we deze bedrijven alsnog tegemoet komen, zodat er geen gaten vallen in de winkelstraten? Dat zouden we kunnen proberen door bijvoorbeeld te compenseren met toekomstige belastingen of met openstaande belastingschulden.

Graag een reactie van de minister op dit voorstel.

Deze week is de regeling Impulsaanpak winkelgebieden geopend. Hoe wordt daarin geborgd dat de regio een stevige impuls krijgt? In die gebieden sluiten winkelketens vaak het eerst hun deuren, en dat moeten we voorkomen.

Bruinevloot
Ik vraag ook kort aandacht voor de bruine vloot. Deze prachtige zeilschepen hebben lang stilgelegen. Schepen jonger dan 50 jaar kwamen niet in aanmerking voor TVLBV, terwijl zij ook geen inkomsten hadden. Ik vraag de minister nogmaals te kijken naar deze kromme situatie. Kan de “schrijnende gevallen”-regeling ook voor de TVLBV toegankelijk worden gemaakt?

NOW
De minister heeft een brief gestuurd over de NOW. Goed dat de Kamer op die manier op de hoogte wordt gehouden van de afwikkeling. Ik heb in het verleden een aantal keer schriftelijke vragen gesteld over het terugbetalen van NOW-steun, en de bezwaren die ondernemers daarbij hadden. Zo moesten ondernemers bijvoorbeeld geld terug betalen doordat hun loonsom plotseling hoger was door een eenmalige uitkering.

 • Hoe staat het daarmee?
 • Kan de regering ook inzicht geven in de mate waarin bezwaar gemaakt wordt?
 • Hoeveel van die bezwaren worden toegewezen?

Regionale mobiliteitsteams
De regionale mobiliteitsteams hebben in de afgelopen tijd veel nuttig werk verricht.  In principe waren deze teams aangesteld voor de duur van de coronacrisis. Mijn fractie is enthousiast over de manier van werken en de resultaten van de RMT’s. Wat ons betreft mogen ze blijven. Om de strijd tegen de krapte op de arbeidsmarkt aan te gaan.

 • Wil de minister dat ook, en hoe dan?
 • De werkloosheid neemt nog altijd af. Hoe mooi zou het zijn als we op deze manier nog meer mensen aan het werk kunnen helpen?
 • En wordt daarbij ook geïnvesteerd in publiek-private samenwerking, zodat meer professionele partijen worden ingeschakeld om mensen aan het werk te helpen? Dan denk ik aan uitzendbureaus die gemeenten helpen mensen uit de bijstand weer aan het werk te helpen. Kijken naar wat mensen wel kunnen in plaats van wat mensen niet kunnen.

Tot slot
Ik kijk uit naar de reactie van de ministers. En ik hoop natuurlijk dat we over een jaar in de achteruitkijkspiegel terugzien op een winter zonder coronasteun en coronabeperkingen. Een jaar waarin de economie weer groeit en er weer meer mensen aan het werk zijn gekomen. En Nederland nog een stukje ondernemender is geworden.