1 november 2022

Stoffer over hoge inflatie en steun voor ondernemers

Lees hier de bijdrage van SGP-Kamerlid Chris Stoffer aan het interpellatiedebat met minister Van Gennip van sociale zaken en werkgelegenheid over de hoge inflatie.

Inflatie is geen natuurverschijnsel. Niet iets wat de overheid overkomt. En de koopkrachtdreun die gezinnen en ondernemers hard raakt kunnen we niet zomaar laten lopen. Nee, de overheid kan en moet er iets aan doen!

Natuurlijk, een aantrekkende economie na corona en een stijging van de gasprijzen drijven de inflatie op. Maar al ruim voor de oorlog in Oekraïne lag de inflatie hoog. Niet zo vreemd ook, de Europese Centrale Bank heeft jarenlang de geldpersen onverantwoord hard laten draaien. Ook de uitgaven van de overheid stuwen de inflatie vaak verder op. Maar tijdens een periode van hoge inflatie een coalitieakkoord presenteren waarin zo ongeveer alle begrotingsregels overboord gezet worden, jaagt de inflatie ook verder aan.

  • Wat gaat de minister doen om de inflatie die de overheid zelf aanwakkert te beperken? Daarmee daalt de arbeidsmarktkrapte, wordt de overheid kleiner en de inflatie lager.
  • En welke druk zet het kabinet op de ECB om de inflatie te beteugelen?

De kans is groot dat de inflatie structureel té hoog blijft. Ook een inflatie van 3 á 4% is funest voor de koopkracht van gezinnen. Wat is de visie van het kabinet daarop? En wat is het langetermijnbeleid van het kabinet?

Middeninkomens
Ik ga nog in op twee groepen. Als inflatie voor één groep hard aankomt, zijn het de middeninkomens. Zeker als de inflatie langer gaat aanhouden. Inflatie is eigenlijk gewoon een extra belasting. Het holt de koopkracht uit. Iedereen kent de verhalen van gezinnen die niet meer rond kunnen komen, die opzien tegen de volgende rekening, bij wie de energieprijzen de pan uit rijzen.

  • Hoe gaat het kabinet middeninkomens beschermen tegen een langdurig hoge inflatie?
  • Welke structurele maatregelen neemt het kabinet om middeninkomens structureel te ondersteunen?
  • Gaat het tarief van de eerste schijf in de inkomstenbelasting verder omlaag? Daar hebben mensen echt iets aan!

Ondernemers
Ook veel ondernemers hebben last van inflatie, ik heb er de afgelopen periode heel veel gesproken. Met name de kosteninflatie van energie en grondstoffen baart hen zorgen. Er komt daar nog een apart debat over, vandaag houd ik het daarom bij de volgende motie:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de energieprijzen enorm zijn gestegen, met grote gevolgen voor veel MKB’ers, en dat de regering een Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb(TEK) heeft voorgesteld;

overwegende, dat veel energie-intensieve MKB-ondernemingen geen aanspraak kunnen maken op deze regeling door strenge toegangseisen, of slechts beperkt tegemoet worden gekomen door het plafond van 160.000 euro;

verzoekt de regering, de Kamer inzicht te bieden in de (financiële) gevolgen van een verruiming van de regeling, voor zowel MKB’ers als voor het Rijk, de Kamer daar voor het debat over de TEK over te informeren, en daarin in ieder geval de volgende opties mee te nemen:

  • een verlaging van de minimale vereiste verbruiksgrenzen van energie;
  • een verlaging van het minimaal vereiste drempelpercentage;
  • en een verhoging van het plafond;

en gaat over tot de orde van de dag.

Ik hoef geen dik rapport, maar ik wel meer inzicht in de keuzes die gemaakt kunnen worden. Wat betekent bijvoorbeeld een drempelpercentage van 10, 7.5 of 5%? Hoeveel ondernemers kunnen aanspraak maken als de verbruiksgrenzen met 1.000 kuub gas of 10.000 kilowattuur omhoog gaan? En hoeveel kost dat? En meer van dergelijke aanpassingen van de regeling. Wat meer inzicht helpt ons in de afwegingen.