2 december 2021

Stoffer over verkeersveiligheid

Stoffer over verkeersveiligheidLees hier de bijdrage van SGP-Kamerlid Chris Stoffer aan het commissiedebat over verkeersveiligheid.

Op de weg mag er wel eens wat minder gas gegeven worden, in het verkeersveiligheidsbeleid niet. De nu meer dan 600 verkeersdoden en 20.000 ernstig gewonden vragen om plankgas in het beleid. Drie van de vier coalitiepartijen hebben voor halvering van het aantal verkeersslachtoffers in 2030 gestemd. De verwachtingen voor het nieuwe regeerakkoord zijn hooggespannen.

Bebouwde kom
Goed dat er een afwegingskader ligt voor 30 km/uur als uitgangspunt binnen de bebouwde kom. Er moet nu gekeken worden naar goede en betaalbare inrichtingskenmerken voor gebiedsontsluitingswegen met 30 km/uur en naar aanpassing van regelgeving. In het verlengde hiervan pleit ik voor meer ruimte voor handhaving van deze 30 km/uur.

Ik vraag ook aandacht voor ondersteuning van gemeenten bij het opstellen van hun risicoanalyses en de daaropvolgende, kostbare inrichtingsmaatregelen. Er is nu geld naar voren gehaald voor de investeringsregeling onder het strategisch plan. Het is van belang om ook de financiering in de komende jaren te borgen. Om in 2030 het aantal verkeersslachtoffers te halveren is meer nodig dan een afwegingskader.

BOA-pilot
De SGP pleit al langer voor meer ruimte voor boa’s voor verkeershandhaving in woonwijken. Gaan de bewindslieden zich inzetten voor uitbreiding van de huidige pilot?

Autobanden
In heel Europa wordt op basis van de APK-richtlijn jaarlijks gecheckt of de technische eigenschappen van banden passen bij de auto waar ze onder zitten. Behalve in Nederland. Richting 10% van de auto’s heeft echter niet de goede banden . Je kunt maar zo een klapband hebben met alle risico’s van dien. Wil de minister toewerken naar opname in de APK? Is betere registratie van ongevallen door technische mankementen mogelijk?

Helmplicht
Vanwege de helmplicht willen verschillende snorfietsers hun rijtuig omkeuren naar een bromfiets. Dat kan nu alleen bij RDW-keuringsstations, met wachttijden en soms slechte bereikbaarheid. Kan de lokale dealer met RDW-erkenning hiervoor niet ingeschakeld worden?

LEV-kader
E-steps en andere licht elektrische voertuigen kunnen een bijdrage leveren aan betere mobiliteit, minder autogebruik en meer gebruik van het OV. Maar het wordt er op het fietspad niet overzichtelijker op. Goed dat er een landelijk kader komt . Het is wel een worsteling tussen ruimte en risico’s. Enkele vragen:

  • Om het even scherp te krijgen: waarom is niet gekozen voor een systeem van zelfcertificatie in combinatie met verzwaarde gebruikseisen, zoals een helmplicht?
  • Waarom is er niet voor gekozen om LEV’s vrij te stellen van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, zoals ook de elektrische fiets ?


De keuze voor technische eisen in plaats van eisen aan de functionaliteit kan ik niet goed volgen. Onder de functionaliteitseisen kun je technische richtlijnen hangen, zodat fabrikanten weten hoe ze in ieder geval aan de functionaliteitseisen kunnen voldoen. Het geeft meer ruimte voor innovatie.

Op verschillende punten wijkt het toelatingskader af van de toelatingseisen zoals die nu al in Duitsland gelden . Waarom wordt niet nauwer op de Duitse eisen aangesloten?

Als op elektrische fietsen geen spiegel hoeft te zitten, waarom dan wel op elektrische steps? Hoe zichtbaar is een richtingaanwijzer enkele centimeters boven de grond ten opzichte van een armgebaar? Uitstekende delen zijn ook niet zonder risico. Ik vind dat we niet moeten doorslaan. Een lastig punt voor onder meer elektrische steps is de verlichting. Een achterlicht enkele centimeters boven de grond lijkt me niet goed zichtbaar. Wil de minister kijken naar bijvoorbeeld de verplichting om een fluorescerend hesje te dragen? Worden de mogelijkheden voor toelating van balansvoertuigen bekeken in combinatie met een helmplicht?

Wildaanrijdingen
Het aantal wildaanrijdingen neemt jaar op jaar toe.  Met daarnaast de eenzijdige dodelijke ongevallen, mogelijk te wijten aan overstekend wild. De Jagersvereniging vroeg in een petitie om het meenemen van wildaanrijdingen in het theorie-examen, om een landelijk kader voor afhandeling van wildaanrijdingen en om het meenemen van deze problematiek in het Strategisch Plan. Goede punten, die ik graag voorleg.