9 september 2021

Stoffer tijdens debat over toekomst van Tata Steel

Lees hier de bijdrage van SGP-Kamerlid Chris Stoffer aan het commissiedebat over de toekomst van Tata Steel.

Salomo zei al in zijn spreukenboek: ‘Als er geen ossen zijn, is de krib schoon, maar door de kracht van de os zijn er veel inkomsten.’ Vrij vertaald: als je geen vieze handen wil maken, kun je ook fluiten naar bijbehorende inkomsten.

We kunnen onze maakindustrie het door klimaat- en milieumaatregelen zo moeilijk maken dat ze het bijltje erbij neerleggen.  Maar als vervolgens fabrieken op een minder schone manier in het buitenland verder gaan en wij die producten weer importeren, waar zijn we dan mee bezig? Tata Steel zorgt nationaal voor de meeste CO2-uitstoot, maar produceert mondiaal gezien wel de meest klimaatvriendelijke staal. De SGP kiest liever voor vergroenen in plaats van verdwijnen. Dat laatste zou ook het verdwijnen van enorm veel bedrijvigheid gelieerd aan de staalfabriek betekenen.

Waterstofroute
Waar Tata Steel eerst inzette op CO2-opslag, loopt nu ook een haalbaarheidsonderzoek naar de directe omschakeling naar gebruik van waterstof. Heel goed. Dat zal ook meer opleveren voor omwonenden.  Het RIVM waarschuwt dat CO2-afvang en –opslag misschien juist voor meer uitstoot van fijnstof zorgt. Bij een directe omschakeling naar waterstof zal echter meer steun van het Rijk nodig zijn. Wat de kansen en kosten zijn voor deze omschakeling moet nog blijken.

Even los daarvan: waarom kiest de regering bij een enorme CO2-uitstoter als Tata Steel niet voor een maatwerkaanpak met apart budget en aparte afspraken? Dat maakt het voor zo’n concern eenvoudiger om toekomstbestendige keuzes te maken. Wat zijn daarbij mogelijkheden via het Groeifonds?

Hoofdkantoor India
We moeten ons realiseren dat het hoofdkantoor van Tata Steel in India staat en dat die de Nederlandse productielocatie in de verkoop heeft gezet.  Wat betekent dit voor het toekomstperspectief en de investeringsbereidheid? Is de minister al met de koning op missie gegaan naar Bombay?

Volksgezondheid
Verschillende rapporten wijzen erop dat omwonenden niet alleen baat hebben bij de werkgelegenheid die Tata Steel biedt, maar ook last hebben van de uitstoot van schadelijke stoffen. Je wilt een schone en veilige leefomgeving, zeker ook voor je kinderen, en dat blijkt nog steeds flink tegen te vallen. Op dit punt blijft actie nodig.

  • Het Activiteitenbesluit bepaalt dat emissies van zeer zorgwekkende stoffen naar de lucht zoveel mogelijk worden voorkomen dan wel, indien dat niet mogelijk is, tot een minimum worden beperkt.
  • De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft aangegeven dat binnen het huidige regelgevingskader strenger opgetreden kan worden richting Tata.
  • Wordt hier werk van gemaakt?
  • Het RIVM-onderzoek laat zien dat wat betreft PAK en lood de normen voor Maximaal Toelaatbare Risico’s niet worden overschreden, maar daarmee is nog niet alles gezegd.

De provincie Noord-Holland geeft aan dat voor verschillende zeer zorgwekkende stoffen normen ontbreken, dat geen rekening gehouden wordt met een stapeling van zorgwekkende stoffen en dat de regels teveel ruimte bieden voor schadelijke piekbelasting.  De recente reactie van de staatssecretaris van I&W is heel terughoudend. Hij wijst naar Europa.
Inzet op dat niveau is prima, maar waarom blijft het daarbij? Ik vind het geen recht doen aan de knelpunten die de provincie aankaart. Wil de staatssecretaris hier samen met provincie en toezichthouders verder naar kijken en de Kamer daarover informeren?

Tata Steel neemt maatregelen en heeft daar geld voor uitgetrokken.
Wordt gezorgd voor goede monitoring van de effecten daarvan, zoals het RIVM heeft geadviseerd?

Er lopen verschillende onderzoeken, onder meer van het RIVM en de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Heel goed, zolang ook de maatregelen genomen worden die nú gewoon nodig zijn! Samen mét Tata Steel. Liever vergroenen dan verketteren.