3 februari 2023

Van der Staaij over doxing

Op donderdag 2 februari debatteerde de Tweede Kamer over de wetswijziging in verband met de strafbaarstelling van het zich verschaffen, verspreiden of ter beschikking stellen van persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden, ook wel doxing genoemd. Namens de SGP sprak Kees van der Staaij. Zijn bijdrage is hieronder te lezen.

Misbruik van persoonsgegevens neemt steeds minder onschuldige vormen aan. De SGP-fractie vindt het daarom noodzakelijk dat doxing strafbaar wordt gesteld. Dat het zoeken en publiceren van privacygevoelige informatie van personen op het internet vaak gepaard gaat met kwade bedoelingen komt ook naar voren in de zaak die het onderzoeksbureau van WNL recent onderzocht. Hier spraken de onderzoekers met een jonge vrouw van begin 20 die slachtoffer werd van doxing. Maandenlang stonden haar gevoelige privégegevens online, zoals foto’s, en de locaties waar ze te vinden zou zijn. De gegevens werden vergezeld met gruwelijke, misleidende teksten over haar. De situatie liep zo uit de hand dat er uiteindelijk ook werd opgeroepen om haar te vermoorden, voor een bedrag van 85.000 euro. Tóen pas kon de politie ingrijpen, omdat het delen van iemands gegevens op dit moment niet strafbaar is, maar er gewacht moet worden tot er een strafbaar feit wordt gepleegd zoals bedreiging of opruiing.Voor slachtoffers is het enorm ingrijpend dat hun gegevens maandenlang op internet staan en zij kunnen pas rustvinden als de verspreider van deze gegevens gepakt is en de gegevens offline gehaald zijn.

Samenwerking met providers
Het is van belang dat wanneer een slachtoffer van doxing aangifte doet, dat de persoonsgegevens van het slachtoffer zo snel mogelijk offline gehaald worden. Helaas komt het in veel gevallen nog voor dat ook na een aangifte, de gegevens nog op het internet blijven staan. Hoe eerder de gegevens offline worden gehaald, hoe kleiner de kans op grootschalige verspreiding. Het is cruciaal dat de officier van justitie tijdig kan ingrijpen om de gegevens offline te halen. Kan de minister aangeven hoe de samenwerking met platforms en instanties in dit wetsvoorstel geregeld is? Nemen platforms ook zelf hun verantwoordelijkheid om de persoonsgegevens te verwijderen? Heeft de officier van justitie doorzettingsmacht om providers en eigenaren van platforms te bevelen berichten met privé-informatie direct offline te halen?

Strafverhogingsgrond
Ook politiemensen en politiek ambtsdragers worden slachtoffer van doxing. Politieagenten die ingezet worden bij een demonstratie vinden hun gegevens regelmatig, voorzien van een prijskaartje op internet. Dit zorgt voor een onveilig gevoel, niet alleen voor de agent in kwestie, maar ook voor de samenleving als geheel. Doxing van personen met een publieke taak kan leiden tot een verstoring van de openbare orde of de rechtsstaat in gevaar brengen. Met een strafverhogingsgrond voor doxing van personen met een publieke taak geven we een belangrijk signaal af, dat aansluit bij eerdere wetsvoorstellen om deze specifieke groep te beschermen. Daarnaast sluit dit aan bij de oproep van de Politie om te komen tot een strafverzwaringsgrond voor de gevallen dat doxing zich richt tegen de publieke functionaris gedurende of in verband met de uitoefening van zijn ambt of beroep. Daarom heb ik een amendement ingediend om te komen met een strafverhogingsgrond ingeval van doxing van personen met een publieke taak. Dit amendement sluit volledig aan bij de strafverhogingsgrond voor bedreiging van personen met een publieke taak zoals neergelegd in artikel 285 WvSr. Ik hoor graag de reactie van de minister op dit amendement.

Handhaving
Wanneer dit wetsvoorstel wordt aangenomen kan eenieder aangifte doen van doxing. Het kabinet geeft in de memorie van toelichting aan dat het wetsvoorstel naar verwachting geen uitvoerings-en financiële gevolgen zal hebben voor de werklast en het OM, terwijl Politie en OM in hun advies wél aangeven dat dit voor een verhoging van de werklast zal leiden. Deze tegenstrijdigheid wordt versterkt omdat we in de praktijk zien dat doxing steeds vaker voorkomt. Mijn eenvoudige conclusie luidt dat dit alles leidt tot een grotere uitvoeringslast voor Politie en OM. Een goed wetsvoorstel valt of staat met goede handhaving. Mijn vraag aan de minister is of de capaciteit van Politie en OM toereikend is om dit wetsvoorstel te kunnen handhaven. Zo niet, is de minister bereid om te investeren in een verhoogde capaciteit voor Politie en OM?Lees hier meer over het amendement van Kees van der Staaij (SGP) en Anne Kuik (CDA).