31 mei 2023

Stop met uitgeven geld zonder toestemming Kamer!

De financiële woordvoerders van de Tweede Kamer debatteerde op woensdag 31 mei met minister-president Rutte, minister van Financiën Sigrid Kaag en staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering Alexandra van Huffelen over de verantwoordingsstukken van het jaar 2022. Namens de SGP sprak Kees van der Staaij. Zijn bijdrage aan het debat is hieronder te lezen.

Op Prinsjesdag, de derde dinsdag in september kijken we vooruit, op de derde woensdag van mei kijken we terug. Tijdens het eerste verantwoordingsdebat, op 15 juni 2000, vatte mijn voorganger Van der Vlies dat samen:
"In het proces van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording vormt de derde woensdag van mei als dag van verantwoording een hoogtepunt in het parlementaire jaar. Althans, het is de ambitie om dat ervan te maken. Overigens niet hét hoogtepunt. Dat is en blijft voor de SGP-fractie immers de derde dinsdag in september, en dan vooral wegens het feit dat deze dag dé dag is van onze constitutionele monarchie!"  Einde citaat. 

Gebruik suppletoire begrotingen
Bij verantwoording achteraf, hoort ook controle vooraf. Met het aannemen van de begrotingswetten eind 2021 heeft het parlement goedkeuring gegeven aan vele miljarden aan uitgaven in 2022. Tussentijds is ook nog veel aangepast, door incidentele suppletoire begrotingen. Ook daar moet de Kamer vooraf toestemming voor geven, dat is een essentieel onderdeel van het budgetrecht.
‘Tenzij uitstel van de uitvoering naar het oordeel van Onze Minister die het aangaat niet in het belang is van het Rijk en hij de Staten-Generaal daarover heeft geïnformeerd’, aldus artikel 2.27 lid 2 van de Comptabiliteitswet.

In 2022 is er bijna 42 miljard extra uitgegeven dan vooraf afgesproken, waarvan 21 miljard zonder toestemming vooraf. Gelukkig al wel minder dan in 2021.

  • Maar hoe zorgt de minister voor een verder dalende lijn?
  • Moet de toets van artikel 2.27 CW niet veel strikter worden toegepast?

Een wetsbehandeling in de Kamer kan heel snel gaan, zeker als er spoed achter zit.

  • Hoe staat de minister tegenover het voorstel van de Algemene Rekenkamer om alleen een beroep te doen om de Comptabiliteitswet als blijkt dat een snelle behandeling niet mogelijk is?

Begroting VWS
Eén van de begrotingen die er in negatieve zin uitspringt is de zorgbegroting. Niet alles gaat fout overigens, er is in het afgelopen jaar ook veel werk verzet om zaken te verbeteren. Maar we moeten hier als Kamer ook goed de vinger aan de pols kunnen houden.

  • Wil de minister ook bij de begroting in het najaar een stand-van-zaken brief sturen, zodat we niet pas op Verantwoordingsdag horen hoe het er voor staat?

Vooral op het financieel beheer gaat niet alles zoals het hoort. De minister zei op Verantwoordingsdag dat de taskforce financieel beheer wordt voortgezet met een nieuw en nog krachtiger actieplan, dat in september komt.

  • Wordt de Kamer ook op de hoogte gehouden van de resultaten daarvan?

Lastendruk ondernemers
Vorig jaar waren bedrijven 200 miljoen euro duurder uit door nieuwe regelgeving, aldus het Adviescollege Toetsing Regeldruk.

De regelkosten moeten worden opgehoest door burgers en bedrijven.
Volgens de ATR is daar op ministeries onvoldoende oog voor en wordt te gemakkelijk naar wetgeving gegrepen.

  • Wat vindt het kabinet van het idee bij de opleiding van beleidsmedewerkers meer aandacht te besteden aan het berekenen van regeldrukkosten?
  • En is zij ook van plan de ATR eerder te betrekken bij het uitwerken van wet- en regelgeving?

 

Wilt u meer weten over Verantwoordingsdag? Ga dan naar de van de Rijksoverheid door op deze oranje knop te drukken.