29 maart 2023

Verduurzaming van de industrie

De commissie Economie van de Tweede Kamer debatteerde op woensdag 29 maart over de verduurzaming van de industrie. Namens de SGP sprak Chris Stoffer. Zijn inbreng is hieronder te lezen. 

We hebben de taak Gods schepping door te geven en te bewaren voor onze kinderen. Daaraan draagt een ieder zijn of haar steentje bij. Het is terecht en goed dat ook de industrie een aanzienlijke bijdrage gaat leveren. De SGP steunt dan ook de kabinetsaanpak om industriebedrijven hier groen te laten produceren. We hebben er niets aan als ze in plaats daarvan vervuilend staan te zijn in het buitenland.

 • Wordt de benadering ‘liever groen hier, dan grijs elders’ ook leidend bij het kiezen van extra klimaatmaatregelen?
 • Wat wil het kabinet met de maatregelopties die op tafel zijn gelegd door het IBO Klimaat?
 • Houdt het kabinet er rekening mee dat de grenzen van het haalbare in de uitvoering maar ook in wat mensen en bedrijven aan kunnen, zijn bereikt?

Nationaal programma
De minister komt nu met een Nationaal programma Verduurzaming Industrie. Dat moet op korte termijn onduidelijkheden over de benodigde randvoorwaarden voor verduurzaming wegnemen.

 • Hoe wil de minister daarvoor gaan zorgen?
 • Er komt ook een stuurgroep. Ziet zij het risico dat dit uitloopt op een ‘praatclub’ zonder dat de broodnodige keuzes worden gemaakt?
 • Hoe wil zij dat voorkomen?
 • En hoe wordt het parlement betrokken bij het maken van die keuzes en het sturen op de verduurzaming van de industrie?
 • Heeft de minister voldoende budget en instrumenten, zoals garantstellingen en regelingen, voor het afdekken van de onrendabele top, op zak om serieus zaken te doen?

Elektrificatie
Netbeheerders en bedrijven wijzen naar elkaar als het gaat over de energievraag, terwijl iedereen weet dat de beschikbaarheid van groene energie cruciaal is voor verduurzaming.

 • Hoe willen de ministers deze kip-ei-discussie gaan doorbreken?
 • Hoe gaan zij de verduurzamingsvraag van de industrie afstemmen op de netcapaciteit? Vergeet daar bij ook de bedrijven die buiten de grote industrieclusters gevestigd zijn niet, zou ik het kabinet nog mee willen geven.
 • Kan de minister daarnaast toezeggen dat er zo snel als mogelijk een bouwvrijstelling komt voor de stikstofuitstoot bij de aanleg van energie-infrastructuur?

De rechter laat ruimte voor een begrensde bouwvrijstelling. De bijbehorende elektrificatie van de industrie levert netto juist emissiereductie op. Om alles in te passen is ook slim gebruik van het elektriciteitsnet en flexibilisering van de industriële stroomvraag nodig. Bedrijven doen hier nog weinig mee. Wordt gewerkt aan betere stimulansen en prikkels?

Vergunningen
De overheid vormt vaak zelf de belemmering voor het halen van de door haar gestelde doelen. Er is namelijk een ander punt dat knelt: de vergunningverlening. Er wordt gekeken naar mogelijkheden om de doorlooptijd van vergunning te versnellen.
Wanneer komt hierover meer duidelijkheid?

 • En welke routes worden verkend?
 • Wordt daarbij ook gekeken naar het beschikbaar stellen van middelen uit het Klimaatfonds om ervoor te zorgen dat de overheden voldoende capaciteit hebben om vergunningen te verlenen?

Stikstof
In de maatwerkafspraken met industriebedrijven wordt ook stikstofreductie meegenomen, lees ik. Terecht. De SGP heeft van meet-af-aan gezegd: laat niet de boeren alléén opdraaien voor de stikstofdoelen, maar kijk ook naar de industrie en andere sectoren.

 • Maar hoe gaat worden gereduceerd, met name bij piekbelasters?
 • En hoe wordt de vooruitgang inzichtelijk gemaakt, zodat we de vinger aan de pols houden?

Waterstof
Een deel van de industrie heeft waterstof nodig. Dat zal niet allemaal uit eigen land kunnen komen. Maar ook elders is het dringen. Hoe gaan de bewindslieden zorgen voor voldoende import van waterstof?

Tot slot
Kortom, er is werk aan de winkel. Overheid en bedrijven mogen samen aan de bak voor een schonere industrie.