6 juli 2023

Waardeer vrijwilligers en kerk in strijd tegen armoede

Op woensdag 5 juli debatteerde de Commissie Sociale Zekerheid over armoede- en schuldenbeleid. Tijdens dit debat verving SGP-er Roelof Bisschop zijn collega Chris Stoffer die deelnaam aan een debat over infrastructuur. De bijdrage van Roelof Bisschop is hieronder te lezen.

‘We merken dat alles fors duurder wordt! Hoe moet dit? Hoe ziet onze toekomst er uit? Naar mijn idee: inktzwart’.
Die noodkreet deed iemand in reactie op de SGP-brievenactie ‘Dure tijden’. Vooral grotere gezinnen, uitkeringsgerechtigden en eenverdieners schreven ons over hun geldzorgen. Het laat zien dat het heel veel mensen direct raakt.

Sociaal minimum
Het sociaal minimum moet omhoog, concludeerde de commissie Sociaal minimum. Huishoudens verdienen inderdaad betere ondersteuning. Hoe wil het kabinet gehoor geven aan dit advies? Wordt daarbij ook serieus gekeken naar verlaging van de eerste belastingschijf? De verhoging van de arbeidskorting raakt uitkeringsgerechtigden en eenverdieners hard. Dit jaar laat het kabinet deze maatregel buiten het Belastingplan neem ik aan? Gezinnen komen steeds moeilijker rond. Is de minister het met de SGP eens dat de ambitie om kinderarmoede te halveren ook betekent dat de kindregelingen omhoog moeten? Ook de commissie Sociaal minimum adviseert dat. Zeker bij gezinnen met drie of meer kinderen is het inkomen vaker structureel te laag. Ook uit onze brievenactie blijkt dat juist grotere gezinnen het zwaar hebben. En dat was nog vóór de verlaging van de kinderbijslag. Hoe kijkt de minister aan tegen de financiële ondersteuning van grotere gezinnen? Is het beleid in haar ogen voldoende op hen afgestemd?

Rol samenleving
‘God liefhebben boven alles, en de naaste als onszelf’, dat is Gods opdracht aan ieder mens. De SGP zet zich daarom met overtuiging in voor een samenleving waarin we omzien naar elkaar. Juist ook bij het bestrijden van armoede en schulden is dat meer dan nodig. Om de rol van de samenleving hierbij te vergroten, presenteer ik vandaag een tienpuntenplan. Een aantal punten licht ik eruit.

Allereerst, benut de kracht van kerken. Zij staken in drie jaar tijd 2,3 miljoen uur en meer dan 40 miljoen euro in het bijstaan van mensen met geldzorgen. Veel mensen weten alleen niet van dit waardevolle aanbod. Overheden zijn soms terughoudend met het inzetten van religieuze instanties. Gaat de minister de rol van kerken onvoorwaardelijk steunen en stimuleren?

Ten tweede, waardeer vrijwilligerswerk fiscaal. Het kabinet zet eenzijdig in op betaald werk, waardoor de aandacht voor elkaar wegsijpelt. Richt daarom het belastingstelsel zo in dat vrijwilligerswerk wordt gestimuleerd in plaats van afgestraft. Ik noem puntsgewijs nog een aantal van onze ideeën. Voer een vrijwilligerscompliment in. Geen voltijdsbonus dus, maar een ‘vrijwilligersbonus’. Verruim de giftenaftrek voor maatschappelijke organisaties en kerken. Voer een lokale, sociale kaart in met een overzicht van alle maatschappelijke initiatieven. Verminder de verantwoordingslast voor kleine maatschappelijke organisaties. Zo zetten we in op een samenleving waarin oog is voor elkaar, ook als het tegenzit. Graag ontvang ik een schriftelijke reactie op ons plan, dat ik hierbij wil overhandigen aan de minister en Kamerleden.