10 november 2022

Wolven, natuurherstel en meer in debat over natuur

Op woensdag 9 november 2022 debatteerde de Tweede Kamer in commissieverband over de staat van de natuur in Nederland. Namens de SGP leverde Roelof Bisschop een bijdrage en sprak onder andere over de wolf, jacht, natuurherstel en PAS-melders in Overijssel. Zijn bijdrage is hieronder te lezen.

Wolf
De SGP maakt zich grote zorgen over het exponentieel stijgende aantal wolven. Honderden schapen zijn het slachtoffer. Scholieren die over de Veluwe fietsen voelen zich onveilig. Boeren gaan hun vee opstallen. Begrazing van natuurgebieden wordt de voet dwarsgezet. Afrasteringen belemmeren de migratie van eveneens beschermde diersoorten. Dit gaat niet goed!

Artikel 16 van de Habitatrichtlijn biedt ruimte om de wolvenpopulatie te beheren. Benut die. Biedt ruimte voor afschot van probleemwolven. Wijs gebieden aan waar de wolf geen problemen kan veroorzaken en zorg daarbuiten voor goed beheer. Of wijs gebieden aan waar de wolf niet mag komen. Het is niet alleen in het belang van dierenwelzijn, maar ook in het belang van natuurbescherming en veiligheid. Europees gezien staat stringent beheer een goede staat van instandhouding van de wolf niet de weg.

Natuurmonitoring
Groot manco in het Natura 2000-beleid is dat we de lokale staat van habitattypen niet weten. Die gegevens zijn hard nodig om weg te komen bij de eenzijdige stikstoffocus. Waarom duurt dat zo lang? Gaat de minister ervoor zorgen dat snel per habitat op basis van monitoring bepaald wordt of sprake is van verslechtering of niet? Remkes adviseerde om agrarische experts te betrekken bij de ecologische autoriteit. Hoe pakt de minister dit op?

Habitatrichtlijn
Samen met Remkes vinden we dat de Habitatrichtlijn een te statisch karakter heeft en teveel uitgaat van de maakbaarheid van de natuur. Herkent de minister deze constatering? Wil zij dit samen met andere lidstaten op Europees niveau aankaarten?

Ook nationaal moeten we scherper zijn. Bij de provinciale beoordeling van de kwaliteit van habitattypen wordt gekeken naar het aantal typische soorten. Ook naar soorten die al decennialang niet in een gebied voorkomen. Zowel Brussel als Den Haag stellen dat het gaat om behoud van aanwezige soorten. Wordt de provinciale beoordeling hierop aangepast? Anders kom je nooit uit het juridische moeras.

Verordening natuurherstel
De SGP is geschrokken van de Verordening natuurherstel. Geen verslechtering van de natuur buiten Natura 2000 gebieden? Allerlei bindende hersteldoelstellingen? Dit moeten we zo echt niet doen. Het zet ons land op slot. Trekt de minister samen met andere lidstaten de rode kaart?

Jacht
Gaat de minister ervoor zorgen dat er een landelijke vrijstelling komt voor de jacht op de vos, een belangrijke predator van weidevogels? Komt de minister voor het komende broedseizoen met reparatiewetgeving dan wel een andere oplossing voor de ontstane juridische impasse?

Europese hazenexperts schieten de wijze waarop de staat van instandhouding van de haas is bepaald af. Voor algemeen voorkomende soorten als haas en konijn is de Habitatrichtlijn-methode ongeschikt. Volgens de gebruikte referentie zouden er hazen kunnen voorkomen op het Malieveld. Hoe moeten die er ooit komen? Hooguit als ze mee kunnen liften op de trekker bij een nieuw boerenprotest…

Ik vraag de minister niet alleen de telmethode, maar ook de beoordelingswijze van de staat van instandhouding tegen het licht te houden. En dat zo snel mogelijk. Geen nieuwe sluiting zonder goede informatie.

Bossenstrategie
De minister geeft bosbeheerders via de gedragscode soortenbescherming ruimte voor vlaktekap tot een halve hectare. Ik hoor veel experts zeggen dat ook het wegkappen van een halve hectare de CO2-vastlegging ruïneert en negatieve gevolgen heeft voor de biodiversiteit. Waarom kiest de minister niet voor een lager maximumoppervlak voor vlaktekap en meer uitdunning?

PAS-melders
Overijssel voelt zich gedwongen om te gaan handhaven bij enkele PAS-melders. Heel triest voor de betreffende gezinnen. Gaat de minister de provincie alle steun en ruimte geven om via saldering of compensatie te voorkomen dat die bedrijven omvallen?