12 april 2022

Bisschop over de woningnood

Lees hier de bijdrage van SGP-Kamerlid Roelof Bisschop aan het debat over de staat van de volkshuisvesting. Hij refereerde tijdens zijn bijdrage onder andere aan de woonagenda die de SGP eerder dit jaar presenteerde.

Op 11 maart aan het einde van de middag ontvingen we de Nationale Bouw- en Woonagenda van het kabinet. Het tijdstip was goed gekozen, ’s ochtends kwam de SGP namelijk met een eigen Woonagenda. De minister had dus nog alle tijd om de voorstellen die daarin staan ook mee te nemen. Maar nog niet alle ideeën zijn overgenomen, er is nog wat bijsturing nodig..

Wat wel positief is, is dat er ingezet wordt op meer betaalbare woningbouw. Tegelijk wordt een betaalbare koopwoning gedefinieerd als een woning tot 355.000 euro. Voor starters nog steeds niet of nauwelijks op te hoesten.

 • Hoe zorgt de minister ervoor dat er niet alleen op papier, maar ook gewoon in de dorpen echt betaalbaar wordt gebouwd?
 • En dus niet alleen woningen nét onder de 355.000 euro?
 • Waarom stelt de minister geen doelen voor het aantal woningen tot zeg 250.000 euro?

Daar hebben jongeren en starters pas echt wat aan.

Gemeentelijke vrijheid
Voorzitter, de woningbouwopgave betekent ook veel voor gemeenten.
Meer regie voor het Rijk lijkt in de kabinetsplannen minder inspraak voor gemeenten te betekenen. De SGP ziet dat anders: gemeenten zijn geen uitvoeringsinstanties van het Rijk, maar medeoverheden. We moeten de woningnood samen met gemeenten oplossen.

 • Hoe vult de minister deze gemeentelijke vrijheid in?
 • Hoe wordt er rekening gehouden met regionale verschillen en de noodzaak van maatwerk?

Regio – grootschalige woningbouw
De extra woningen moeten volgens de Bouwagenda vooral in ‘verstedelijkingsregio’s’ en ‘grootschalige woningbouwgebieden’ komen.

 • Staat de minister daarbij open voor nieuwe, goede plannen van buiten deze regio’s? Ik denk dan bijvoorbeeld aan de regio’s Foodvalley-Zuid en Arnhem-Oost, die dolgraag als ‘grootschalig woningbouwgebied’ worden aangewezen.

Maar voorzitter, al deze gebieden hebben één ding gemeen: ze worden omgeven door grote landelijke regio’s, waar ook woningnood is. Waar starters geen woning kunnen vinden en de dorpen noodgedwongen verlaten, wat de vitaliteit van dorpen op het spel zet.

 • Hoe verliest de minister in alle dadendrang deze regio’s niet uit het oog?

Arbeidsmigranten / spoedzoekers
Niet alleen starters en ouderen hebben een woning nodig. Er zijn ook veel andere groepen waar de nood hoog is, zoals arbeidsmigranten.

 • Hoe wordt hierin een versnelling aangebracht?
 • Worden de aanbevelingen van de Commissie Roemer op dat vlak voortvarend opgepakt?

Voor veel woningzoekenden, zeker spoedzoekers, kan het transformeren van leegstaand vastgoed een oplossing bieden.

 • Hoe gaat de minister dat versnellen?
 • En in welke regelgeving gaat hij snoeien om dit aan te jagen?

Prijzen bouwmaterialen
Meer woningen vraagt ook om meer bouwmaterialen. De problemen op dat gebied zijn stevig toegenomen. Er is te weinig, en het is te duur. Dat gaat grote gevolgen hebben voor de bouwproductie. Projectontwikkelaars trekken zich al terug uit projecten, omdat de risico’s gewoon te groot zijn.

 • Welke gevolgen heeft dat voor de bouwambities van het kabinet?
 • En wat gaat de minister concreet doen om deze belemmerende factor te verminderen?
 • Is de minister in gesprek met de sector, maar bijvoorbeeld ook met provincies om de vergunningverlening voor de winning van grondstoffen op orde te krijgen?

Wonen voor ouderen
Om de doorstroming te bevorderen moeten er meer woningen voor ouderen gebouwd worden. Maar meer bouwen alleen is niet genoeg. Ouderen willen een huis, maar ze willen vooral een thuis. De woonbehoeften zijn divers, ik mis dat aspect nog een beetje in de Woonagenda. Sommigen hebben woningen nodig waarin zorg gegeven kan worden, andere willen juist wonen in alternatieve woonvormen, zoals Knarrenhofjes.

Mensen met dementie hebben ‘dementievriendelijke woningen’ nodig.
Goed dat er een apart programma ‘Wonen en Zorg voor ouderen’ komt.

 • Hoe wordt hierin de kracht van de gemeenschap meegenomen? Door het stimuleren en ondersteunen van burgerinitiatieven en door het snoeien in regelgeving, kunnen er snel extra stappen gezet worden.
 • En als de woningen er staan, hoe zorgen we er dan voor dat ouderen hun goedkope woning verlaten en verhuizen naar een woning met vaak een hogere huur?

 

Klik hier voor meer informatie over de woonagenda.