17 november 2021

'De coronapas creëert schijnveiligheid' - Stoffer over uitbreiding coronapas

Lees of bekijk hier de bijdrage van SGP-Kamerlid Chris Stoffer aan het wetgevingsoverleg over het voornemen van het demissionaire kabinet om de coronapas in te zetten in de niet-essentiële detailhandel. 

‘De overheid is verplicht om maatregelen te treffen ter bevordering van de volksgezondheid. Deze positieve verplichting van de overheid zoals neergelegd in de Grondwet ligt aan de basis van de maatregelen die het kabinet op dit moment treft. De SGP was en is voorstander om maatregelen te treffen die de druk op de zorg verminderen. Maar sinds de invoering van het coronatoegangsbewijs is het aantal besmettingen exponentieel gestegen. 

Terwijl het coronatoegangsbewijs juist het tegenovergestelde beoogde: het aantal besmettingen laag houden.

De coronapas creëert dus een situatie van schijnveiligheid. Gevaccineerde personen hebben met een groen vinkje nog steeds toegang tot plaatsen waar ze vervolgens anderen kunnen besmetten. Zeker bij een hoog aantal besmettingen onder gevaccineerden (waarvan nu sprake van is) is het onderscheid tussen gevaccineerd en niet-gevaccineerd niet meer te rechtvaardigen.

De SGP-fractie vindt het onbegrijpelijk dat het kabinet ervoor kiest om zonder feitelijke onderbouwing van de effectiviteit van het coronatoegangsbewijs, de inzet van coronapas verder uit te breiden naar niet-essentiële detailhandel en niet-essentiële dienstverlening op publieke plaatsen. Het heeft er alle schijn van dat de maatregel niet zozeer bedoeld is om besmettingsrisico’s in te perken, maar om de toegang tot het openbare leven van ongevaccineerden verder te bemoeilijken om hen te prikkelen om zich te laten prikken.
In plaats van dalende besmettingscijfers zorgt deze maatregel voor dalend vertrouwen in de overheid. Hoe gaat het kabinet dit vertrouwen herstellen?

De SGP vindt het problematisch dat bij iedere vraag over de reikwijdte van het wetsvoorstel wordt doorverwezen naar de toekomstige ministeriële regeling.
Dit geeft de minister de minister carte blanche om sectoren een coronapas op te leggen. Waarom kan de minister bijvoorbeeld niet nu al toezeggen dat kappers, bouwmarkten en boekhandels worden aangemerkt als essentiële voorzieningen? En kan de minister uitleggen waarom voorzieningen in de buitenlucht een coronapas proportioneel zou zijn? Kan de minister überhaupt uitleggen hoe de verplichte coronapas in detailhandel zich verhoudt tot de proportionaliteitstoets in artikel 58b, tweede lid van de tijdelijke coronawet, nu de effectiviteit en afbakening van de wetswijziging zo mager toegelicht worden?

Niet-essentiële detailhandel
Dit wetsvoorstel zorgt voor een grote verantwoordelijkheid voor de niet-essentiële detailhandel. Dat de detailhandelsbranche niet is geconsulteerd in het wetgevingsproces vindt de SGP dan ook – zacht uitgedrukt – opmerkelijk.
Vertegenwoordigers van de detailhandel geven aan dat controle aan de deur voor veel ondernemers niet mogelijk is.

Veel winkeliers staan alleen in de winkel en kampen met personeelstekorten. Gaat het kabinet een uitzondering maken voor ondernemers die alleen in hun winkel staan? Hoe compenseert het kabinet onevenredig getroffen winkeliers nu zij extra personeel moeten inschakelen of te maken hebben met omzetderving?

Handhaving
Extra inzet van het coronatoegangsbewijs betekent extra handhaving. Niet alleen ondernemers worden opgezadeld met deze handhavingslast. De uitbreiding van de coronapas leidt ook tot een extra handhavingstaak voor gemeenten. De VNG waarschuwt: de gemeentelijke handhavingscapaciteit heeft een limiet bereikt! 

Gemeentelijke handhavers worden al maximaal ingezet en in de huidige arbeidsmarkt zijn momenteel onvoldoende extra werknemers voor de handhaving beschikbaar. Zeker in kleinere gemeenten is de druk op de gemeentelijke handhaving een groot probleem. Is de regering met de SGP van mening dat indien deze maatregel niet kan worden gehandhaafd, deze beter niet kan worden ingevoerd?

Alternatieven
De minister geeft aan dat volledige sluiting van de winkels het enige alternatief voor het coronatoegangsbewijs is. De SGP vindt dit een onjuiste tegenstelling om draagvlak voor de maatregelen te vinden. Het doet ook geen recht aan alternatieve voorstellen vanuit de detailhandel, die ook minder ingrijpend zijn wat betreft de inperking van grondrechten zoals het houden van 1,5 meter afstand, het maximeren van bezoekersaantallen, click & collect of het dragen van een mondkapje? Is de minister bereid deze alternatieven te heroverwegen?

 

Benieuwd naar de bijdrage van de SGP aan het plenaire debat over corona? Klik hier om de bijdrage van Chris Stoffer te lezen of te bekijken.