8 februari 2021

Gummen in de habitatkaart van Aerius

In een vragenronde over het natuurbeleid heeft de SGP het intekenen van stikstofgevoelige leefgebieden in Aerius aan de kaak gesteld. De Kamerfractie heeft enkele concrete voorbeelden aan de minister voorgelegd.

Van Kampen tot Zaltbommel is meer dan 4.000 hectare kamgrasweide (Natura 2000 gebied Rijntakken) aangewezen als leefgebied voor de kwartelkoning en als stikstofgevoelig opgenomen in Aerius. Maar uit onderzoek blijkt dat de bedreigingen waar de kwartelkoning mee te kampen heeft weinig te maken hebben met stikstof en meer met onvoldoende extensief graslandbeheer. Roelof Bisschop: “Wat heeft zo’n leefgebied dan in Aerius te zoeken? In zo’n geval zeg ik: als een soort geen last heeft van stikstof, dan hoort zo’n gebied niet op de habitatkaart in Aerius.”

In de Rijntakken blijken ook stukken grasland ingetekend te zijn als stikstofgevoelig leefgebied voor weidevogels, terwijl daar bomen staan. In de Biesbosch is kamgrasweide ingetekend als stikstofgevoelig leefgebied voor de grutto en de kiekendief, terwijl ecologen van Witteveen+Bos na veldbezoek zeggen dat bepaalde stukken helemaal geen kamgrasweide zijn, maar rietvelden en wilgenstruweel. Na vogeltellingen blijkt dat de soorten waarvoor die stukken als leefgebied zijn aangewezen er niet of nauwelijks voorkomen. “Je vraagt je opnieuw af: wat hebben die leefgebieden dan in Aerius te zoeken?” aldus Bisschop.

Verder is het onduidelijk wat de status en onderbouwing is van de zoekgebieden voor leefgebieden van Natura 2000 soorten. Bisschop wil weten hoe het zit: “Het kan en mag niet zo zijn boeren tot op de millimeter exact afgerekend worden op vage penseelstreken van natuurbeheerders.”

Lees hier de schriftelijke bijdrage van Roelof Bisschop.