1 november 2022

Richt je op praktische steun, geen ideologie

Landen waarmee Nederland samenwerkt moeten verschoond blijven van progressieve, seculiere Nederlandse stokpaardjes, zoals het promoten van abortus. Die landen zitten niet op deze betutteling te wachten, en het drijft ze in de handen van een land als China. Waar behoefte aan is, is praktische hulp en samenwerking rond basale zaken als schoon (drink)water, voldoende voedsel, scholing en gezondheidszorg.

Lees hier de bijdrage van SGP-Kamerlid Chris Stoffer aan het plenaire debat met minister Schreinemacher over de begroting voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Jubeljaar
Elkaar en onze aarde niet uitputten en uitbuiten: het is een hele opgave! Hoe we daarin kunnen slagen staat in het Bijbelboek Leviticus, hoofdstuk 25. Daar lezen we dat elk 7e jaar akkers met rust gelaten werden, en dat bovendien elk 50e jaar alle bezittingen terugkeerden naar de oorspronkelijke eigenaars om grote armoede of juist excessieve verrijking teniet te doen. Dat 50e jaar heette het ‘jubeljaar’. En het wijst ons vandaag op het belang van balans. Balans, via faire handel en productie en samenwerking op basis van gelijkwaardigheid.

Gelijkwaardigheid
Die gelijkwaardigheid is niet alleen van ethische, maar ook van geopolitieke betekenis. Iedereen weet dat met name China via enorme infrastructuurprojecten grondstoffen veiligstelt en tegelijk landen van zich afhankelijk maakt. Dat is niet de route voor Europa. Juist in een geopolitiek turbulente wereld bevat de waarde van ‘gelijkwaardigheid’ twee dimensies of opdrachten.

Ten eerste: zoek de win-win. Creëer handelsrelaties waarvan ook partnerlanden profiteren, onder meer via gerichte versterking van lokale waarde- en productieketens en het voorkomen van ‘dumping’. Zorgt de minister dat we dit terugzien in de Afrikastrategie en haar bredere hulp- en handelsagenda?

Ten tweede: wees bescheiden. Voorkom dat we vanuit een Westers normatief kader dingen forceren, bijvoorbeeld rond seksualiteit, want juist die progressieve agenda kan landen in vreemde armen drijven. Erkent de minister dat onze normatieve agenda geopolitiek contraproductief kan zijn? Wil zij de ambitie om ‘donor met durf’ te zijn op gevoelige thema’s, expliciet overeen laten stemmen met de waarden van culturele sensitiviteit en gelijkwaardigheid?

Moeder- en kindzorg
Graag wil ik dat laatste op één punt concretiseren. Nederland investeert jaarlijks veel geld in de ideologisch beladen ‘abortusdiensten’. Wil de minister vanuit beleidsartikel 3 meer investeren in onomstreden moeder- en kindzorg? Wil zij dit ook een integrale plek geven in de Nederlandse Global Health Strategie?

Het was fijn dat de minister tijdens het recente notaoverleg het systematisch kijken naar ongeplande effecten rond abortusdiensten een ‘belangrijke vraag’ noemde, maar zij gaf ook aan dat dit al jaarlijks gerapporteerd wordt. Waarom kan desondanks niet aangeven worden of er sprake is van drang of dwang bij door Nederland gefinancierde abortusdiensten? Dit zou immers rechtstreeks indruisen tegen de rechten van vrouwen! Wil de minister dit expliciet betrekken bij de beleidsevaluaties en de Kamer hierover nader informeren?

Tot slot in deze: Moeder Theresa noemde abortus “de grootste bedreiging van de vrede”. Laten we, door onze focus te verbreden van alleen de zelfbeschikking van moeders naar óók het recht op leven van hun kind, hen beiden een ‘jubeljaar’ bezorgen..!

Kwetsbaren bereiken
Om economische groei door te laten sijpelen naar de meest kwetsbaren zijn gerichte investeringen in het maatschappelijk middenveld nodig. Ik hoop dat het ‘trickle down’ én ‘trickle up’ oprecht de aandacht van de minister houdt. Is zij in dit licht bereid de verhoging in 2022 en 2023 van de middelen voor het Civic Space Flex Fonds te verlengen voor de hele kabinetsperiode? Wil zij haar speerpunt ‘digitalisering’ ook gericht inzetten voor de positie van de vele 60-plussers wereldwijd, denk aan het ontvangen van hun pensioen?

Onderwijs
Eén land waar digitalisering ten behoeve van ouderen succesvol is, is Afghanistan. In datzelfde land hebben we jarenlang de docentenopleiding gesteund van de NAEC, een instituut dat van grote waarde is voor de landbouw. Is de minister bereid onze financiering van de NAEC voort te zetten?

Goed dat de minister blijft inzetten op de nexus onderwijs en werk voor jongeren, maar helaas blijken jongeren met een beperking hier nog steeds nauwelijks van te profiteren. Hoe is dit mogelijk, en wat gaat de minister doen om dit te veranderen?

Water
Van deze landbouwschool is het een kleine stap naar voedsel en water. De SGP is blij met het extra budget van €100 miljoen voor voedselzekerheid. Want alleen aan de woorden “Ga heen en word verzadigd” heeft niemand iets. Rondom ‘water’ (SDG 6) is ‘leading by example’ voor Nederland bij uitstek haalbaar. In maart 2023 zijn we, bij leven en welzijn, covoorzitter van de VN Waterconferentie. Welke ambitie heeft Nederland voor deze conferentie? Wil de minister de Nederlandse Internationale Waterambitie (NIWA) verhogen, zodat 15 miljoen extra mensen toegang krijgen tot schoon drinkwater, en 25 miljoen extra tot sanitaire voorzieningen?