15 februari 2023

SGP stelt vragen over dwangsommen IND

De SGP stelt schriftelijke vragen aan staatssecretaris Van der Burg van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Vorig jaar 3,4 miljoen euro uitgekeerd aan dwangsommen’ op de website van de IND. De vragen van Roelof Bisschop zijn hieronder te lezen.

 1. Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Vorig jaar 3,4 miljoen euro uitgekeerd aan dwangsommen’ op de IND-website van 13 februari jl.?
 2. Kunt u per jaar een overzicht geven van de bedragen die sinds 2017 zijn uitgekeerd aan dwangsommen als gevolg van het feit dat de IND niet tijdig tot een beslissing is gekomen? Kunt u daarbij onderscheid maken tussen rechterlijke en bestuurlijke dwangsommen?
 3. Kunt u per jaar een overzicht geven van het aantal asielzoekers dat sinds 2017 dwangsommen heeft ontvangen?
 4. Kunt u per jaar een overzicht geven van de omvang van de bedragen die sinds 2017 zijn betaald aan dwangsommen in vreemdelingenzaken?
 5. Welke verklaring hebt u voor het feit dat het aantal ingebrekestellingen bijna vervijfvoudigd is in 2022? En welke consequenties heeft dit?
 6. Kunt u per maand aangeven hoeveel ingebrekestellingen in 2022 zijn ingediend bij de IND?
 7. Wat is de reden dat het bedrag aan dwangsomverplichtingen voor 2022 niet in de IND-jaarcijfers is opgenomen, zoals in voorgaande jaren wel het geval was?
 8. Kunt u aangeven voor welk bedrag aan dwangsomverplichtingen er in 2023 al sprake is?
 9. Wat zijn op dit moment de maximale kosten bij een ingebrekestelling per zaak?
 10. Klopt het dat de totale dwangsomverplichting in sommige gevallen kan oplopen tot tienduizenden euro’s per asielzoeker?
 11. Hoe hoog is de werkvoorraad van de IND op dit moment? Wat is de wachttijd voor asielzoekers op dit moment?
 12. Hoeveel asielaanvragen worden naar verwachting in dit jaar niet binnen de wettelijke termijn afgedaan?
 13. Welk bedrag aan dwangsomverplichtingen verwacht u voor de jaren 2023 en 2024?
 14. Kunt u inzicht geven in de verschillende scenario’s waarmee de IND rekening houdt op basis van de uitspraak van de Raad van State eind vorig jaar dat de rechterlijke dwangsom niet mag worden afgeschaft? Hoeveel dwangsommen zullen naar verwachting alsnog bij de rechter worden afgedwongen op basis van deze uitspraak?
 15. Wanneer blijkt dat de verlenging van de beslistermijnen met negen maanden uiteindelijk geen stand houdt bij de rechter en de beslistermijn teruggaat naar zes maanden, welk bedrag aan dwangsommen moet dan alsnog over het jaar 2022 worden uitgekeerd? En wat zou dit betekenen voor de bedragen in 2023 en 2024?
 16. Deelt u de mening dat een dergelijke dwangsomregeling een aanzuigende werking en het risico op misbruik met zich meebrengt, aangezien andere EU-lidstaten een dergelijke regeling niet kennen zoals aangegeven door voormalig staatssecretaris Broekers-Knol in 2020?
 17. Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat miljoenen euro’s belastinggeld worden uitgegeven aan dwangsommen voor asielzoekers? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke stappen hebt u ondernomen om dit tegen te gaan?
 18. Waarom heeft de Kamer sinds de uitspraken van 6 juli 2022 en 30 november 2022 van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State nooit meer iets vernomen van uw voornemens ten aanzien van de Wet herziening regels niet tijdig beslissen in vreemdelingenzaken, terwijl het aantal ingebrekestellingen zich opstapelde?
 19. Wat zijn uw voornemens ten aanzien van de Wet herziening regels niet tijdig beslissen in vreemdelingenzaken?
 20. Bent u bereid verdergaand in te grijpen om deze dwangsommenregeling aan banden te leggen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe wilt u dit gaan doen?
 21. Bent u voornemens aanvullende maatregelen te nemen om de doorlooptijden bij de IND terug te dringen, nu de asielaanvragen zich opstapelen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke?
 22. Kunt u deze vragen op de zo kortst mogelijke termijn, liefst voor het commissiedebat Vreemdelingen- en asielbeleid van 21 februari, beantwoorden?