21 november 2022

Stoffer over waterveiligheid en besparing

Lees hier de bijdrage van SGP-Kamerlid Chris Stoffer aan het wetgevingsoverleg over water.

Overstromingen in Limburg, droge zomers, verzilting van grondwater, spanning rond de Kaderrichtlijn Water - het is alle hens aan dek voor goed waterbeheer.

Instandhouding hoofdwatersysteem
Bij dit begrotingsoverleg eerst een financiële vraag. Middels het coalitieakkoord wordt structureel 250 miljoen euro extra uitgetrokken voor instandhouding van het hoofdwatersysteem. Kan de minister nader duiden waar dit naar toe gaat?

Waterveiligheid
De waterbom, zoals die in Limburg, kan overal vallen. Daar kunnen we ons beter op voorbereiden. De Deltacommissaris schrijft: zorg voor prestatie-eisen voor gevolgbeperking, neem dit mee in nieuwe stresstesten en uitvoeringsagenda’s en wijs een regisseur hiervoor. Hoe pakt de minister dit op?

Zeeuwse dijkversterkingen
Zeeland heeft met haar vele zeedijken een grote veiligheidsopgave van honderden miljoenen euro’s. Al moet het waterschap zelf maar 10% financieren, met de relatief kleine bevolking is dat toch een moeilijk op te brengen last. Ziet de minister dit probleem? Wordt hier met Zeeland naar gekeken?

Watertoets
In het coalitieakkoord staat dat de watertoets een dwingender karakter zal krijgen en dat waterschappen eerder betrokken zullen worden bij ruimtelijke planvorming. De minister verwijst vervolgens naar ‘de weging van het waterbelang’ in de nieuwe omgevingswet.Dat is niet nieuw. Gaat de minister de Omgevingswet aanpassen, bijvoorbeeld door een watertoets bij omgevingsvisies te verplichten ?

Waterberging
Waterbuffering en –berging is een belangrijke opgave.
Komt er breed aandacht voor en inzet op meer infiltratie van regenwater, bij zonneparken, in stedelijk gebied, enzovoorts? Komt er gericht financiering voor waterberging, als blauwe dienst van boeren? Komt er structureel Rijksgeld voor klimaatadaptatie?

Waterbesparing
Drinkwater is niet oneindig beschikbaar. We willen werk maken van besparing van drinkwatergebruik. Een belangrijk middel is betere benutting van regenwater. Wil de minister kijken naar aanpassing van drinkwaterwetgeving om meer gebruik van regenwater in gebouwen toe te staan? Zeker wat betreft gezuiverd regenwater. Kijkt hij ook naar stimulering hiervan?

Ruimtelijke claims
De minister komt nog met een brief over het principe ‘water en bodem sturend’. Boeren hebben grote zorgen over ruimtelijke claims. Ik roep even het beruchte stikstofkaartje in herinnering. Claims hebben directe gevolgen voor financierbaarheid van bedrijfsontwikkeling en de toekomst van agrarische bedrijven. Zorgt de minister voor ondersteuning van lopende gebiedsprocessen en niet voor het doorkruisen ervan door vergaande keuzes?

KRW
Om een stikstofdrama in het waterbeleid te voorkomen, is op meerdere fronten werk aan de winkel. Naast bijstelling van normen is per waterlichaam een programma nodig voor doelbereik. Hoe wordt dit opgepakt? Is in het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer met prioriteit geld beschikbaar voor projecten in de gebieden waar het gaat spannen?

Enkele jaren op rij zijn door burgers metingen gedaan aan de waterkwaliteit. Ook in gebieden met veel natuur wordt slecht gescoord. Dit moet ons aan het denken zetten! Vanwaar het venijn richting de landbouw? Hebben we niet ook te ambitieuze normen? Ik pleit voor meer reële normstelling. Niet alleen wijzen naar Vlaanderen, dat soepelere normen hanteert. En veel meer rekening houden met niet beïnvloedbare bronnen.

De landbouw verliest de derogatie, mede omdat 14% van de grondwatermeetpunten een overschrijding van de nitraatnorm laat zien. Een blik op deze meetpunten leert dat een deel zich in stedelijk gebied bevindt, tot een hondentoilet toe. We moeten goed kijken waar vervuiling precies vandaan komt en maatregelen daar op afstemmen.

Het STOWA geeft aan dat nog weinig onderzoeksmonitoring plaatsvindt. Terwijl antwoorden op vragen als ‘hoe werkt het systeem precies? Waar komt vervuiling vandaan? Hoe effectief zijn maatregelen?’ cruciaal zijn voor doelbereik. Zet de minister in op meer onderzoeksmonitoring en budget daarvoor?

Nederland meet veel meer dan verschillende andere lidstaten. Nederland leunt bij kwaliteitsbeoordelingen meer op modelberekeningen, andere lidstaten meer op expert beoordelingen. Zo kun je snel negatiever scoren en daar op gepakt worden. Gaat de minister ervoor zorgen dat meer één lijn getrokken wordt?

Rivierkreeften
Rivierkreeften bezorgen waterbeheerders hoofdbrekens. Ze vreten waterplanten op en tasten oevers aan. Niet goed voor waterkwaliteit en –veiligheid. Wil de minister aandringen op meer ruimte voor het wegvangen van deze kreeften ?

Getijdencentrale
Water kost niet alleen energie, het geeft ook energie. Getijdencentrales passen goed in onze energiemix. De minister is hier bij de Grevelingendam niet happig op. Marktpartijen blijven positief en hebben recent ontwerprichtlijnen geformuleerd. Regeren is vooruitzien. Gaat de minister ervoor zorgen dat de Grevelingendam zo ontworpen wordt dat een getijdencentrale mogelijk is?