Eenverdieners

Hoeveel word jij benadeeld? Stel je verdient € 40.000 per jaar. Hoe kan het dan dat je buren die precies hetzelfde verdienen, € 8.000 minder belasting moeten betalen?

Dat kan omdat gezinnen waar één inkomen binnenkomt door de staat veel zwaarder worden belast. Het verschil kan oplopen tot € 14.000 per jaar.

Terug naar overzicht

Eenverdieners

6 oktober 2011

Onderzoek leefvormneutraal belastingstelsel

Naar aanleiding van de motie Dijkgraaf wordt een commissie ingesteld die onderzoek gaat doen naar een leefvormneutraler belastingstelsel. Belasten naar draagkracht, keuzevrijheid en waardering voor onbetaalde arbeid staan centraal. 

6 januari 2012

Onderzoek Wetenschappelijk instituut

De aanbeveling is om een splitsingsstelsel of een sociale vlaktaks te introduceren. Dat zal bijdragen aan een rechtvaardiger belasting op het gezinsinkomen. Nederland kan hierbij leren van andere Europese landen. Duitsland en Frankrijk houden bij het heffen van inkomstenbelasting veel beter rekening met de gezinsdraagkracht.

11 oktober 2013

Herfstakkoord: SGP zet in op gezinnen

In de zogenaamde C3-constructie (D66, CU, SGP) wordt het volgende bereikt: 

  • geen korting op de kinderbijslag 
  • behoud gratis schoolboeken 
  • verlaging belastingdruk, bijzonder in het voordeel van eenverdieners
1 oktober 2015

Onderzoek door Maurice de Hond

Wie is de eenverdiener? We hebben Maurice de Hond onderzoek laten doen, want cijfers over achterliggende redenen en de politieke keuze van eenverdieners waren er niet. Twee opmerkelijke conclusies: 

  • De meerderheid van de eenverdieners blijkt dat niet uit vrije keuze te zijn. 
  • De meeste eenverdieners stemmen geen SGP, maar VVD en er zijn net zoveel eenverdieners die D66 stemmen als SGP.
13 oktober 2015

Motie Schalk I

In de Eerste Kamer krijgt SGP-kamerlid Schalk een meerderheid achter zijn motie die de regering oproept met voorstellen te komen om de substantiële verschillen in belastingdruk te verkleinen. Dit tegen de wil van de regering. 

6 november 2015

Eenverdieners: tot 5x meer belasting

Ieder jaar verslechtert de positie van eenverdieners. Met de beloofde lastenverlichting t.w.v. 5 miljard neemt het verschil in belastingdruk echter explosief toe. De eenverdiener gaat tot wel 5x meer belasting betalen. 

12 november 2015

Afbouw van de overdraagbare heffingskorting

Het kabinet-Balkenende van CDA, PvdA en CU besluit de ‘overdraagbare heffingskorting’ af te bouwen. Wat aan inkomen noodzakelijk is voor de eerste levensbehoeften wordt daardoor niet langer uitgezonderd van belastingheffing. De wissel naar het bewust zwaarder belasten van eenverdieners gaat om.

18 november 2015

SGP stemt tegen belastingplan

Alle onderhandelingen ten spijt weigert de coalitie stappen te zetten in het verkleinen van de kloof. De opdracht van de Eerste Kamer legt men naast zich neer. De SGP stemt voor het eerst in de geschiedenis tegen het Belastingplan. Enig lichtpuntje: de eenverdiener was vergeten, maar staat weer helemaal op de kaart.

20 september 2016

Lastenverlichting groep eenverdieners

Uit onderzoek van Maurice de Hond bleek dat veel eenverdieners dit noodgedwongen zijn. Denk bijvoorbeeld aan eenverdieners met een chronisch zieke/gehandicapte partner. Op aandringen van SGP, CU, CDA wordt deze groep tegemoet gekomen door een verlaging van de eigen bijdragen in WMO en Wlz. Geen optimale oplossing, maar wel een begin van erkenning van onrechtvaardigheid.

1 november 2016

Motie Schalk II

Opnieuw is het de Eerste Kamer die de regering tot actie dwingt. 10.000 euro meer gaan verdienen en daar nog geen 500 euro van overhouden is funest voor de arbeids- en belastingmoraal. De motie Schalk geeft opdracht om onderzoek te doen naar waar de belastingdruk extreem is en vervolgens de belastingtarieven te verlagen. 

21 februari 2017

SGP lanceert rekenhulp eenverdiener

Er wordt een rekenhulp gelanceerd waarin mensen uit kunnen rekenen hoeveel meer belasting zij betalen dan tweeverdieners. Dit om een stuk bewustwording te creëren en mensen te mobiliseren.

22 november 2017

Oproep brievenactie eenverdieners

We vragen 150 mensen hun verhaal te delen over waarom het belastingstelsel zo onrechtvaardig is. Binnen enkele uren wordt het aantal al bereikt. Er komen 768 brieven binnen die zijn aangeboden aan de staatssecretaris van financiën en later aan de minister-president.

22 november 2017

Motie Dijkgraaf/Leijten

Elbert Dijkgraaf dient samen met Renske Leijten (SP) een motie in die oproept om opties in kaart te brengen die de grote verschillen in belastingdruk kunnen verkleinen. Helaas haalt deze motie geen meerderheid, doordat CDA en CU tegen stemmen.

15 februari 2018

Verschijning CPB-rapport

Het Centraal Planbureau heeft onderzoek gedaan naar de historische ontwikkeling van het verschil in belastingdruk tussen een- en tweeverdieners en hoe dit in de komende periode verder verandert. Het rapport kreeg de naam "Eenverdieners onder druk". De conclusies zijn fors:

  • Nederland is internationaal koploper in drukverschil tussen een- en tweeverdieners
  • Het beleid bereikt de grenzen van doelmatigheid
30 april 2018

Reactie kabinet op CPB-rapport

De SGP vraagt het kabinet om een reactie op het rapport van het CPB. Deze is teleurstellend. Het kabinet schrijft dat “bij de afweging over de belastingdruk altijd een afweging gemaakt zal moeten worden tussen arbeidsparticipatie, het streven naar een evenwichtige inkomensverdeling en gezonde overheidsfinanciën, nu en in de toekomst.” Er wordt geen enkel woord aan de onrechtvaardigheid gespendeerd. De SGP vraagt een debat aan wat zo spoedig mogelijk gehouden moet worden.

24 mei 2018

Debat eenverdieners

Eind mei wordt het allereerste debat enkel en alleen over eenverdieners gehouden. Tijdens het debat dient de SGP twee moties in om de grote en onrechtvaardige kloof in belastingdruk tussen een- en tweeverdieners te verkleinen. Steeds meer partijen in de Kamer zijn het met de SGP eens dat het zo niet langer kan. Helaas haalt de meest vergaande motie het niet. Winst is dat de regering in kaart moet brengen hoe de hoge marginale druk, waar eenverdieners veel last van hebben, aangepakt kan worden.

14 november 2018

Aandacht voor eenverdieners in het Belastingplan 2019

Tijdens het debat over de belastingplannen voor 2019 hebben we weer aandacht gevraagd voor de onveranderd grote belastingkloof tussen eenverdieners en tweeverdieners. Ook dienden we een motie in met het verzoek om te onderzoeken of het evenwicht hersteld kan worden. Helaas haalde de motie het niet, doordat de coalitie (VVD, DD6, CDA en ChristenUnie) en 50PLUS tegen stemden.

27 september 2019

Rapport over de marginale druk

Vandaag is het rapport ‘Marginale druk: op het randje van de mogelijkheden’ gepresenteerd (de marginale druk is de extra belasting die betaald wordt bij extra inkomen. Stel: de marginale druk is 70%, dan betaal je 70 cent belasting over 1 euro extra inkomen). In een motie van Chris Stoffer is om dit onderzoek gevraagd. De conclusie is helder: vooral bij eenverdieners en alleenstaanden is de marginale hoog. Voor eenverdieners loont extra werken nauwelijks. Hoog tijd om daar eindelijk wat aan te doen! Lees hier de reactie van Chris Stoffer op het rapport.

8 oktober 2019

Motie Chris Stoffer

De kloof loopt steeds verder op en de noodzaak om er iets aan te doen wordt steeds groter. Vandaar dat we weer een motie hebben ingediend om te onderzoek hoe de kloof verkleind kan worden. Helaas stemden een meerderheid de motie weg.

20 november 2019

Zijn eenverdieners allemaal SGP’er?

Senator Schalk pleit in de Eerste Kamer voor meer inzet voor de eenverdiener. Hij wijst er fijntjes op dat eenverdieners niet allemaal SGP’ers zijn, maar dat veel eenverdieners op andere partijen stemmen. ‘Sommige mensen denken dat eenverdieners alleen bij de SGP zitten. Was het maar waar, dan zou mijn partij plotseling op een stuk of 10 zetels in deze Kamer uitkomen.' 

Lees hier het artikel van het RD. 

17 september 2020

Belastingkloof tussen één- en tweeverdiener weer groter

Door de plannen van het kabinet wordt de belastingkloof tussen een- en tweeverdieners weer groter.

17 september 2020

De kloof loopt op tot 7 keer. Klopt dat?

Kees van der Staaij benoemd tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen dat de kloof tussen een- en tweeverdieners opgelopen is tot zeven keer. Het NRC checkte of deze stelling klopt. Het is wrang, maar deze stelling klopt. De kloof kan oplopen tot liefst zeven keer! 

Lees hier het artikel van CIP.

29 september 2020

Algemene Financiële Beschouwingen

Tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen breekt de SGP opnieuw een lans voor de eenverdiener en het gezin. ‘Wordt het niet eens tijd voor een meer gezinsvriendelijk belastingstelsel?’, vraagt Kamerlid Stoffer aan de minister. Lees hier zijn bijdrage aan het debat.

13 november 2020

Commissie Draagkracht

De Commissie Draagkracht wordt ingesteld. Deze commissie gaat onderzoek naar de draagkracht in ons belastingstelsel. Ook eenverdieners en gezinnen met kinderen worden in dit onderzoek betrokken. Chris Stoffer heeft via een motie verzocht om ook de afbouw van de overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting hierbij te betrekken. Door deze afbouw groeit de kloof tussen een- en tweeverdieners elk jaar fors. In maart 2021 wordt het rapport opgeleverd. Hopelijk levert dat concrete plannen op om eindelijk wat voor eenverdieners en gezinnen met kinderen te doen.

15 december 2020

Eerste Kamerfractie stemt tegen het Belastingplan 2021

Senator Schalk: "de fractie van de SGP heeft jaar in jaar uit gestreden voor de positie van de eenverdieners. Jaar in jaar uit hebben we met grote moeite voorgestemd, omdat door de huidige regering beloofd was de kloof niet verder te verdiepen. De laatste begroting van dit kabinet wordt deze belofte verbroken door de kloof te laten groeien naar zeven keer zoveel belasting voor eenverdieners. De SGP staat voor keuzevrijheid voor gezinnen en ziet het gezin als hoeksteen van de samenleving. Deze aantasting van het gezin kunnen wij dan ook niet steunen. Daarom stemmen wij tegen het Belastingplan."

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.